Besluiten college B&W 10 december 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Besluiten

Tijdelijke lokalen Mgr. Bekkerschool

Het college heeft besloten om voor een periode van vijf jaar twee klaslokalen bij te plaatsen bij de Mgr. Bekkerschool in Veendam. Binnenkort wordt hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende en adequate huisvesting van iedere school. De Mgr. Bekkerschool heeft al enige jaren te weinig ruimte, voornamelijk voor de jongste kleuters. Na overleg met de school wil het college twee tijdelijke klaslokalen plaatsen op de locatie van de voormalige gymzaal, grenzend aan het bestaande schoolplein. Van deze lokalen wordt één lokaal ingezet als klaslokaal en het andere lokaal als voorschool. Het streven is de lokalen begin 2020 te plaatsen. Voor het plaatsen en huren van deze beide lokalen zijn afspraken gemaakt met Tamariki en de school. Tamariki is de organisatie die de voorschool gaat realiseren bij deze school. Op dit moment is de Mgr. Bekkerschool de enige school in Veendam waar nog geen voorschool gehuisvest is bij de school. Omwonenden zijn geïnformeerd tijdens een inloopavond. Hier zijn de plannen toegelicht en vragen beantwoord. De ouders en verzorgers van leerlingen zijn door de school geïnformeerd.