Besluiten college B&W 14 mei 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Realisatie hersteld cameratoezicht Veendam 2019

Sinds 2006 heeft de gemeente Veendam cameratoezicht. De juridische grondslag is toen ook in de APV neergelegd. Het systeem is verouderd en werkt momenteel niet. In het coalitieakkoord 2018 is het behoud van actief cameratoezicht nadrukkelijk als benoemd. Het cameratoezicht in Veendam wordt vernieuwd met een gemoderniseerd rompsysteem van maximaal 8 camera’s. Met betrokken partijen, waaronder de Politie, zijn afspraken gemaakt over welke camera’s passen binnen onder andere de juridische randvoorwaarden en eisen. De wettelijke grondslag voor het publieke cameratoezicht staat in artikel 151c van de Gemeentewet. In dit artikel wordt gesteld dat de raad bij verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen cameratoezicht in te zetten. Inmiddels is deze bevoegdheid in de APV geregeld (art. 2.77 APV). Publieke camera’s kunnen alleen op basis van een noodzakelijkheidstoets worden geplaatst. Hierbij speelt afstemming en overleg met het Openbaar Ministerie en Politie een belangrijke rol. Er is afgesproken dat er om de vier jaar een noodzakelijkheidstoets wordt gedaan. Elke twee jaar wordt er een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Met de Politie worden verdere afspraken gemaakt over het beheer van het camerasysteem, taken, rollen, verantwoordelijkheden en de verwerking van persoonsgegevens.