Besluiten college B&W 19 maart 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Ontwerp-woonvisie 2019-2023 gemeente Veendam

De ontwerp-woonvisie bevat de visie op het wonen in de gemeente Veendam voor de komende 5 jaar, met een vooruitblik op de langere termijn. De actualisering van de huidige woonvisie uit 2015 is noodzakelijk, want:

  • Er zijn nieuwe bevolkingsprognoses
  • Er heeft recent een woningmarktonderzoek plaatsgevonden
  • Er zijn gewijzigde beleidsaccenten die aanleiding geven tot een vernieuwde woonvisie.

Met de actualisering van de woonvisie heeft de gemeente Veendam een actueel beleidskader waarin de gemeente vastlegt hoe zij wil werken aan goed wonen in de gemeente en waarmee de uitvoering van passende woningbouwplannen mogelijk wordt gemaakt. De ontwerp-woonvisie wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Na deze inspraakperiode wordt de woonvisie aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Overzicht B&W besluitenlijsten