Besluiten college B&W 23 april 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Bedrijven Investeringszone (BIZ) centrum Veendam

In het kader van de aanpak van de leegstand in het centrum van Veendam is begin 2017 het traject onder leiding van platform “De Nieuwe Winkelstraat” (DNWS) gestart. Een van de actiepunten uit het rapport DNWS is: Onderzoeken of het instellen van een Bedrijven Investeringszone (BIZ)-zone voor het centrum van Veendam een aanvulling of vervanging kan zijn voor de reclamebelasting.

Met een BIZ hebben ondernemers meer slagkracht dan met reclamebelasting. De BIZ-bijdrage is een bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers wordt geheven om met de opbrengst activiteiten te realiseren. De hoogte van de bijdrage wordt nog nader bepaald door de ondernemers zelf en de grondslag is op basis van WOZ of m2. De belastingopbrengst wordt daarvoor als subsidie uitgekeerd aan een door de ondernemers opgerichte BIZ vereniging en/of stichting. Deze subsidie dient ingezet te worden ten behoeve van de uitvoering van activiteiten en projecten in lijn met het meerjarenplan en vormt de dekking van de begroting. Het uitgangspunt is dat de BIZ hiermee de reclamebelasting vervangt.

De Ondernemersvereniging Veendam Centraal (OVC) heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Veendam om medewerking aan BIZ te verlenen. Hierop heeft de gemeente positief gereageerd en de OVC verzocht de mogelijkheden voor een BIZ nader te verkennen. Deze verkenning heeft plaats gevonden in de vorm van uitwisselen van ervaringen opgedaan in andere gemeenten. Het blijkt dat een BIZ een positief effect op winkelcentra kan hebben. De OVC vraagt de gemeente nu om de voorbereiding van de realisatie van een BIZ in het centrum van Veendam te ondersteunen. Het college heeft hiermee ingestemd en een lening van € 10.000,00 verstrekt. Hiermee gaat de OVC een meerjarenplan maken. De nog op te stellen Verordening bedrijven investeringszone centrum Veendam wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Aanwijzen parkeerplaatsen oplaadpunten elektrische voertuigen

Op 12 juni 2018 heeft het college besloten mee te doen aan het provinciale initiatief “Green Deal openbare laadpalen”. Dit is een initiatief waarmee de provincies Groningen en Drenthe het gebruik van elektrische voertuigen in samenwerking met de Groningse en Drentse gemeenten verder willen stimuleren. Het doel is het realiseren van een uitstekende en toekomstbestendige openbare laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Onderdeel van de overeenkomst is het opstellen van een plankaart openbare laadinfrastructuur. Een plankaart waarop, op basis van prognoses over het (toekomstig) bezit van elektrische voertuigen, aangegeven is waar elektrische laadpalen gerealiseerd kunnen worden. Deze plankaart is de basis voor het ontwerp verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen ten behoeve van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Het ontwerp verkeersbesluit ligt de komende weken ter inzage.

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. De besluiten die deze week zijn genomen staan in de besluitenlijst.