Besluiten college B&W 29 januari 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week is onder andere het volgende besluit genomen.

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Veendam (Verordening VTH)

Door invoering van een nieuw hoofdstuk Vergunningverlening, toezicht en handhaving in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn gemeenten verplicht een verordening vast te stellen waarin kwaliteitseisen zijn vastgelegd voor de uitvoering en handhaving op grond van de Wabo. Het college stelt aan de gemeenteraad voor de Verordening VTH vast te stellen. De Verordening regelt de gemeentelijke zorg voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving op het gebied van het omgevingsrecht.

Besluitenlijst B&W Veendam 29 januari 2019