Besluiten college B&W 5 februari 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week is onder andere het volgende besluit genomen.

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan "Veegplan Buitengebied Veendam 2019"

Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Buitengebied Veendam 2019” vastgesteld. Met dit bestemmingsplan worden onvolkomenheden in het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Veendam” hersteld. Dit onder meer naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook is het plan geactualiseerd naar aanleiding van wijzigingen in het provinciale beleid en de in de tussentijd verleende omgevingsvergunningen in afwijking van het bestemmingplan “Buitengebied Veendam”. Het ontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan iedere belanghebbende een zienswijze indienen.

Voortzetting Fonds Burgerinitiatieven

Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2018 is het amendement Voortzetting Fonds

Burgerinitiatief aangenomen. In deze motie wordt voorgesteld € 15.896,00 ten gunste te brengen van het Fonds Burgerinitiatieven 2019. Om uitvoering te geven aan de afwikkeling van de ingediende initiatieven wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als voorgaande jaren. Dit betekent dat:

  • Het fonds is bedoeld voor de (co-) financiering van initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van en de saamhorigheid in de gemeente Veendam.
  • In het kader van rechtmatigheid valt het fonds onder de voorwaarden van de Algemene
    Subsidieverordening Verordening Veendam (ASV).
  • Na advies van de commissie Burgerinitiatieven, het college besluit over al dan niet toewijzen van gelden uit het fonds.
    Inwoners worden uitgedaagd om initiatieven te ontwikkelen en in te dienen die bijdragen aan de sociale cohesie en maatschappelijke binding. Binnenkort wordt de inschrijving opengesteld.

Uitnodigingen

Onderwerp

Datum en locatie

Besluit

Uitnodiging Veendammer Ondernemers Compagnie

Bijeenkomst Energietransitie

Woensdag 13 februari 2019, 12.00 tot 14.30 uur,

Mark Climate Technology,

Beneden Verlaat 87-89 Veendam

Wethouder Wierenga is aanwezig.

 

Besluitenlijst B&W Veendam 5 februari 2019