Besluiten college B&W 7 mei 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Convenant Actiecentrum Veiligheid en Zorg

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg is de nieuwe naam van het huidige Veiligheidshuis Groningen. Dit is een regionaal samenwerkingsverband tussen justitiële partners, zorginstellingen en gemeenten voor de aanpak van complexe casuïstiek op het snijvlak van veiligheid en zorg. Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg adviseert en ondersteunt haar partners en het lokale veld. De doorontwikkeling van het Veiligheidshuis naar een Actiecentrum Veiligheid en Zorg is een landelijke beweging. In de afgelopen jaren is door de transitie in het sociaal domein de nadruk op verbinding met de zorg steeds groter geworden. In het kader van deze doorontwikkeling heeft het Veiligheidshuis Groningen in 2018 de bestaande samenwerkingsovereenkomst met de deelnemende partners tegen het licht gehouden. Er is gekozen voor een licht gewijzigde structuur, een geprofessionaliseerde werkwijze van de Persoons Gerichte Aanpak en een sterke focus op communicatie, privacy en professionalisering. Dit heeft geresulteerd in een nieuw convenant, het Convenant Actiecentrum Veiligheid en Zorg, waarin de afspraken zijn vastgelegd. Het beoogde moment van ondertekening is in mei 2019 en is de feitelijke start van het Actiecentrum Veiligheid & Zorg.

Vervanging informatieschermen

In 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veendam ingestemd met de realisatie van een zestal informatieschermen, vijf bij de invalswegen van Veendam en één in het centrum. De afgelopen jaren zijn er regelmatig problemen met de aansturing, mogelijkheden en kwaliteit van deze schermen. De informatieschermen zijn destijds op basis van een afschrijvingsperiode van 10 jaren aangeschaft. De destijds toegepaste techniek maakt gebruik van het 2G-netwerk qua aansturing. Dit netwerk wordt vanaf eind 2019 niet langer aangeboden door netwerkproviders. Hierdoor wordt de aansturing van de huidige schermen complex. Het college heeft besloten nieuwe schermen te plaatsen. Het gaat hierbij om LED schermen. Deze techniek biedt de gemeente meer mogelijkheden. Ook kan per scherm de inhoud worden aangepast.

Herinrichting Promenade

Eerder heeft het college besloten het rioleringsstelsel op diverse plaatsen te renoveren. Ook in de Promenade. Deze kosten worden gedekt binnen de bestaande middelen. Waar mogelijk worden rioleringswerkzaamheden zoveel mogelijk afgestemd op andere infrastructurele werken. Op dit moment is de herinrichting van het Raadhuisplein en Veenlustplein, onderdeel van het Masterplan Centrum in uitvoering. Hiervoor heeft de gemeente Veendam een LEADER subsidie van € 200.000,00 ontvangen.

Hierdoor wordt het mogelijk om de entree van het overdekte winkelcentrum, de Promenade, opnieuw in te richten. Door de herinrichting van de openbare ruimte, met terrassen in het midden, ruimte voor enkele kleine speeltoestellen, en de looproute meer langs de etalages van de winkels ontstaat een aantrekkelijk verblijfsgebied. Het schetsontwerp wordt besproken met de directe omgeving. Daarna wordt een definitieve schets vastgesteld. Deze werkzaamheden worden gelijktijdig met de geplande rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.

Renovatie veld 2 en verlichting sportpark Ommelanderwijk Zuidwending

Het huidige trainingsveld (veld 2) op sportpark Ommelanderwijk Zuidwending dateert uit 1995.

Het aanwezige drainagesysteem is niet functioneel. In combinatie met een plaatselijk slecht doorlatende grond leidt dit bij neerslag tot wateroverlast en een onbespeelbaar veld, vooral links achterin. Door de jaren heen is door intensieve onderhoudsmaatregelen de kwaliteit redelijk geweest. De laatste jaren is de situatie echter verslechterd. Ook de verlichting van het veld heeft problemen. Deze werkt momenteel op halve kracht. De onderhoudsmaatregelen die zijn uitgevoerd zijn niet meer voldoende. Het college heeft besloten het veld te renoveren en ook de verlichting te vervangen. In het kader van de verduurzaming wordt overgegaan op LED verlichting.

Overzicht B&W besluitenlijsten