Besluiten college B&W 9 april 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Op 25 maart 2019 is de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) door de gemeenteraad vastgesteld. Deze verordening is het beleidskader van de gemeenteraad om de kwaliteit vast te stellen die het college bij de uitoefening van de VTH-taken moet toepassen. Het college heeft daarop volgend het Beleidsplan VTH vastgesteld. Deze is mede op basis van de verordening opgesteld. Het college is wettelijk verplicht om het VTH-beleid periodiek vast te stellen. De Landelijke handhavingsstrategie (LHS) is een integraal onderdeel van het beleidsplan en het uitgangspunt voor de werkwijze op VTH-gebied van de gemeenten in de provincie Groningen. Met het vaststellen van het beleidsplan wordt ook deze handhavingsstrategie vastgesteld.

De reikwijdte van het VTH-beleid betreft alle taken binnen het fysieke domein (Wabo, RO en Milieu). Ook de taken op het gebied van vergunningen en toezicht, voortkomend uit de Algemene Plaatselijke Verordening (voor zover niet vallend onder de Wabo) en de bijzondere wetten (zoals de Drank- en Horecawet) zijn in dit beleidsplan meegenomen. Het beleidsplan geldt voor de periode 2019-2022.

Overzicht B&W besluitenlijsten