Besluitenlijst B&W 12 november 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Besluiten 

Besluitvorming burgerinitiatieven 3e kwartaal

Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2018 is het amendement Voortzetting Fonds
Burgerinitiatief aangenomen. Er is € 15.896,00 beschikbaar voor het Fonds Burgerinitiatieven 2019. Het fonds is bedoeld voor de (co-) financiering van initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van en de saamhorigheid in de gemeente Veendam. Doel van het fonds is inwoners uit te dagen om initiatieven te ontwikkelen. Het fonds valt onder de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Verordening Veendam (ASV). Na advies van de commissie Burgerinitiatieven neemt het college besluit over al dan niet toewijzen van gelden uit het fonds. Het college heeft besloten in het 3e kwartaal drie initiatieven een bijdrage uit het Fonds Burgerinitiatieven toe te kennen. In totaal is hier € 1.950,- aan toegekend. Er is voor 2019 nog € 8.621,- beschikbaar. 

Besluitenlijst B&W 12 november 2019