Besluitenlijst B&W Veendam 27 augustus 2019

Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2019

Aanwezig:

Schmaal

Loco-burgemeester

 

Grimbergen

wethouder

 

Wierenga

wethouder

 

Schomper

secretaris

Afwezig (vakantie)

Swierstra

burgemeester

 

Kleve

wethouder

 

Algemeen

1.

 

Opening / vaststelling agenda 27 augustus

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Vaststelling besluitenlijst d.d. 30 juli 2019

 

Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

 

 

 

 

3.

 

Ingekomen stukken / mededelingen

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Uitnodigingen/vergaderingen

 

Presentatie jubileumboek Veendam 1894 maandag 2 september 19.30 uur Veendam

Wethouder Schmaal en gemeentesecretaris Schomper gaan hier naar toe.

 

 

 

 

 

 

5.

 

Raad

 

 

 

a.

terugblik / acties

 

 

 

 

b.

toezeggingen

 

 

 

c.

besluitenlijst raadspresidium

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Planning en voortgang

 

 

 

a.

Afspraken MT

 

 

 

 

b.

Planning thema-overleg

 

 

 

 

c

Agenda DB De Kompanjie 2019

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Overdracht piketdienst

 

 

 

Terugkoppeling portefeuille: terugblik / vooruitblik

8.

 

Swierstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Schmaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Grimbergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Wierenga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Kleve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

Schomper

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegestukken

14.

 

Swierstra

 

 

 

 

 

Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2020-2023

201900762

 

1. Kennis te nemen van het vanuit het Regionaal Bestuurlijk Politieoverleg (RBPO) opgestelde Regionaal

Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2020-2023;

2. De Raad voor te stellen te besluiten hierop geen nadere zienswijzen te formuleren of in te dienen

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

Schmaal

 

 

 

 

 

Ontwerpbegroting Libau 2020

201900726

 

1 Kennis te nemen van de begroting 2020 van Libau;

2.Te besluiten geen zienswijze in te dienen.

 

 

 

 

Aankoop wegen en groen Nijverheidskade Wildervank

201900666

 

1. De infrastructuur langs de Nijverheidskade te Wildervank aan te kopen van Brands Bouwgroep te Emmen voor € 1,-;

2. De geconstateerde gebreken in het riool en aan de wegen voor levering door Brands te laten herstellen;

3. De aan te kopen percelen na levering op te nemen in de gemeentelijke onderhoudsprogramma's

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

Grimbergen

 

 

 

 

 

Wijzigen subsidies Compaen en Reik

201900707

 

1 De subsidie aan Reik voor de inzet van specialisme op het gebied van licht verstandelijke beperking te beëindigen met ingang van 1 september 2019.

2 De subsidie aan Reik met ingang van 1 september 2019 met € 11.667,- en op jaarbasis met € 35.000,- te verlagen als gevolg van deze beëindiging.

3 De basissubsidie aan Compaen voor het onderdeel casusregie jeugd met ingang van 1 november 2019 te beëindigen.

4 De subsidie aan Compaen voor 2019 met € 19.946,- en op jaarbasis met € 139.846,- met te verlagen als gevolg van deze beëindiging.

5 De bijdrage aan de Kompanjie te verhogen met € 31.613,- voor 2019 en vanaf 2020 structureel met € 174.846,- voor de flexibele schil casusregie jeugd en Wmo.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

Wierenga

 

 

 

 

 

Beantwoording vraag fractie Groen Links over aanwezigheid van een droogteplan

201900703

 

  1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de vraag van de fractie Groen Links conform bijgevoegde brief.

 

 

 

 

Vragen biomassacentrale Eemshaven

201900735

 

  1. In te stemmen met de brief aan de Raad naar aanleiding van een mail met vragen over de biomassacentrale Eemshaven

 

 

 

 

Beantwoording e-mail over verbetering spoor infrastructuur Noord-Nederland

201900752

 

  1. Akkoord te gaan met beantwoording van de e-mail, conform bijgevoegde conceptbrief.

  2. De antwoordbrief i.a.a. de raad te zenden, met bijgevoegde begeleidende brief.

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

Kleve

 

 

 

 

 

Rondvraag / w.v.t.t.k.

 

 

Communicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld d.d. 3 september 2019

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veendam,

 

 

 

burgemeester,

secretaris,