Besluiten college B&W 20 november 2018

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Experiment centraal tellen verkiezingen 2019

Voor de aanstaande verkiezingen in 2019 is de gemeente Veendam, vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mede namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, uitgenodigd om deel te nemen aan het experiment met centrale stemopneming. Het college stelt de gemeenteraad voor hieraan mee te doen. Het gaat om de gecombineerde verkiezingen in maart 2019 voor provinciale staten en waterschappen en in mei 2019 de Europees Parlementsverkiezing. In een gemeente die meedoet aan een experiment, verrichten de stembureaus na de sluiting van de stemming om 21.00 uur in het stemlokaal alleen een voorlopige telling, uitsluitend op lijstniveau. Op grond daarvan kan op de avond van de stemming een voorlopige uitslag van de verkiezing bekend worden gemaakt. Het stembureau telt dus niet de op de kandidaten uitgebrachte stemmen. Dat gebeurt de volgende dag op een of meer centrale locaties, tijdens een openbare zitting. Het gemeentelijk stembureau stelt van elk stembureau de uitslag vast.

Besluitenlijst B&W Veendam 20 november 2018