Besluiten college B&W 4 december 2018

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Prestatieafspraken met Vestia, Acantus, Habion en Woonzorg Nederland 2019

Mooiland, Vestia, Acantus, Habion en Woonzorg Nederland verhuren woningen in de gemeente Veendam. De corporaties brengen jaarlijks een bod uit op de gemeentelijke woonvisie. In dit bod is aangegeven wat de bijdrage is van de corporatie aan de gemeentelijke woonvisie. Deze biedingen vormen de basis van de prestatieafspraken. Mooiland heeft in 2017 te kennen heeft gegeven het bezit in Veendam te willen afstoten. Acantus neemt vanaf 31-12-2018 het bezit van Mooiland in Veendam over. Er worden daarom geen prestatieafspraken met Mooiland gemaakt voor het jaar 2019. Met de overige corporaties zijn de bestaande afspraken nog steeds van kracht.

Vervolg uitwerkingsplan Woellust fase 3B

Door Wind Vastgoed is een plan ontwikkeld voor 12 tot 14 woningen aan de Sichtermanlaan en Duintjerlaan in het noordelijke gedeelte van Woellust. Op de woonwijk Woellust is het bestemmingsplan Wildervank van toepassing. De locatie voor de woningen is gelegen in de bestemming “Wonen-uit te werken”. Een omgevingsvergunning kan alleen worden verleend nadat door het college een uitwerkingsplan is vastgesteld. Het ontwerp voor dit uitwerkingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen tegen het plan ingebracht. Het college vraagt de raad om het beeldkwaliteitsplan Noordrand Woellust vast te stellen. De criteria worden dan onderdeel van de welstandsbeleidsnota.

Besluitenlijst B&W Veendam 4 december 2018