Besluiten college B&W 6 november 2018

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Deelname aan de Blumenschau Papenburg 2019

De Blumenschau Papenburg 2019 wordt gehouden van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019. Een onderdeel van de Blumenschau zijn de thematuinen in het Stadtpark van Papenburg van 17 juli 2019 tot en met 4 augustus 2019. In het kader van de Duits-Nederlandse samenwerking is de gemeente Veendam gevraagd mee te doen aan de thematuinen. De vorige Blumenschau in 2014 had een bezoekersaantal van 500.000 mensen. Stadt Papenburg verwacht minstens 50.000 bezoekers in de thematuinen.De gemeente Veendam gaat samen met veendammer ondernemers, verenigingen en culturele organisaties hieraan meedoen.

Vaststelling bestemmingsplan "Borgerswold"

Op 29 mei 2018 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Borgerswold. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 22 juni tot 3 augustus 2018 ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn van het bestemmingsplan heeft de provincie Groningen een zienswijze ingediend en de Veiligheidsregio een advies. Er zijn geen zienswijzen ingediend door omwonenden. Naar aanleiding van de behandeling van het bestemmingsplan in de commissie Fysiek zijn er een aantal punten verduidelijkt. Het bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling.

Brief beantwoording raadsvragen GemeenteBelangen Veendam inzake zonnepanelen en de WOZ-Waarde

Op 8 oktober 2018 heeft de fractie van Gemeentebelangen Veendam vragen gesteld over de consequenties van de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden van 17 april 2018 over zonnepanelen en de WOZ-Waarde. Het college vindt het belasten van zonnepanelen via de OZB-belasting ongewenst ,maar moet zich houden aan de geldende wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Op dit moment is de gemeente de uitspraak aan het bestuderen en bekijkt de (on)mogelijkheden van het meetellen van zonnepanelen in de bepaling van de WOZ-waarde en de heffingsmaatstaf.

Besluitenlijst B&W Veendam 6 november 2018