Besluiten college B&W 30 oktober 2018

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Schenken van video-, geluidsbanden en films aan de Groninger Archieven

Er is een inventarisatie gemaakt van de aanwezige video- , geluidsbanden en films. Hieruit bleek dat de aanwezige video- en geluidsbanden van een dusdanige kwaliteit waren dat deze overgezet moeten worden op een hedendaags medium. Daarnaast zijn de condities in de archiefbewaarplaats van Veendam niet optimaal voor het bewaren van video- en geluidsbanden en films. Voor het behoud van de originele exemplaren is besloten ze over te dragen aan de Groninger Archieven.

Omgevingsvergunning Aardgasbuffer Zuidwending

Op 8 oktober 2018 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een omgevingsvergunning afgegeven aan Energystock BV voor het bouwen van een bouwwerk en het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk. Dit betreft het plaatsen en in werking nemen van een kleinschalige productie-unit voor de fabricage van waterstofgas door elektrolyse van water. Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 18 juli 2018 tot en met 29 augustus 2018 ter inzage gelegen op het gemeentehuis. Er is in deze periode geen enkele zienswijze op het ontwerpbesluit ingediend. Het besluit wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad aangeboden.

Rookvrije speelterreinen

Bij een gezonde en veilige omgeving voor kinderen horen ook rookvrije speelplekken. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan een gezond voorbeeld zien, zodat de kans kleiner wordt dat ze later ook gaan roken. Op 18 december 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij het college vraagt om de speeltuinen rookvrij te maken. Het college geeft hieraan uitvoering, maar stelt geen formeel verbod in. Bij Wijkontmoetingsplekken (WOP) worden borden geplaatst. De gemeente sluit aan bij de bestaande landelijke campagne. Dat initiatief komt van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds.

Uitnodigingen

Onderwerp

Datum en locatie

Aanwezig

Burgemeestersontbijt

Dinsdag 6 november 2018 om 8.45 uur, raadzaal gemeentehuis Veendam.

 

Burgemeester Sipke Swierstra ontbijt met zesendertig leerlingen van OBS De Viermaster.

 

Besluitenlijst B&W Veendam 30 oktober 2018