Besluiten college B&W 11 februari 2020

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Besluitvorming burgerinitiatieven 4e kwartaal 2019

Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2018 is het amendement Voortzetting Fonds Burgerinitiatief aangenomen. Er was € 15.896,00 beschikbaar voor het Fonds Burgerinitiatieven 2019. Het fonds is bedoeld voor de (co-) financiering van initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van en de saamhorigheid in de gemeente Veendam. Doel van het fonds is inwoners uit te dagen om initiatieven te ontwikkelen. Het fonds valt onder de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Verordening Veendam (ASV). Na advies van de commissie Burgerinitiatieven neemt het college besluit over al dan niet toewijzen van gelden uit het fonds. Het college heeft besloten in het 4e kwartaal 2019 2 initiatieven een bijdrage uit het Fonds Burgerinitiatieven toe te kennen. In totaal is hier € 595,00 aan toegekend. In 2019 hebben in totaal 13 initiatieven een financiële bijdrage ontvangen uit het Fonds Burgerinitiatieven. Sinds de start van het fonds in 2016 hebben tot op heden 48 initiatieven een bijdrage ontvangen.

75 jaar bevrijding

In 2020 staat Nederland stil bij het gegeven dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog voor een deel van het zuiden in 1944 en voor de rest van het land en Nederlands Indië in 1945 ten einde kwam. We vieren en waarderen dat we nu in vrijheid leven en we erkennen dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid te borgen, te beleven en door te geven. Rond onze vrijheid worden verschillende activiteiten georganiseerd: Landelijk, lokaal en provinciaal. Ook in de gemeente Veendam. Op dit moment wordt er gewerkt aan een lokaal programma rondom 75 jaar bevrijding.  In de weken voorafgaand aan 4 en 5 mei 2020 worden er verschillende activiteiten georganiseerd om 75 vrijheid te vieren en herdenken. Het doel van deze activiteiten is niet alleen terugblikken op 75 jaar vrijheid, maar ook benadrukken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Er is aandacht voor het vastleggen van de verhalen over de oorlog en het betrekken van de jeugd. De gemeente Veendam organiseert samen met diverse organisaties, scholen en personen verschillende activiteiten. Daarnaast zijn diverse organisaties of verenigingen in de gemeente gevraagd activiteiten te ontwikkelen of te participeren in de activiteiten die gepland zijn. Waar mogelijk of nodig kan de gemeente hierin meedenken en ondersteunen. Door het bundelen en promoten van activiteiten, worden inwoners betrokken bij de inhoud en de organisatie van het tot leven brengen van de verhalen. We sluiten met de activiteiten ook aan bij het provinciale programma.

Besluitenlijst B&W Veendam 11 februari 2020