Burgemeester en Wethouders

Samenstelling College van B&W, burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris, B&W besluitenlijsten, collegeprogramma.

 • Samenstelling College van B&W

  In 2014 is er een nieuw college aangetreden in Veendam. De plannen voor de collegeperiode van 2014 – 2018 staan in het collegeprogramma.

 • Burgemeester Sipke Swierstra

  De heer Sipke Swierstra is sinds 1 november 2013 burgemeester van de gemeente Veendam.

 • Wethouder Henk Jan Schmaal

  Henk-Jan Schmaal is eerste loco burgemeester.

 • Wethouder André Hammenga

  André Hammenga is tweede loco-burgemeester.

 • Wethouder Bert Wierenga

  Bert Wierenga is derde loco-burgemeester.

 • Wethouder Jaap Velema

  Jaap Velema is vierde loco-burgemeester.

 • Gemeentesecretaris

  De gemeentesecretaris adviseert het college van B&W en vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen. Hij adviseert het bestuur bij opdrachten aan De Kompanjie.

 • B&W besluitenlijsten

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe iedere week. Doorgaans wordt de besluitenlijst gepubliceerd een dag nadat deze is vastgesteld. Dit gebeurt een week na de vergadering. Vervolgens kunt u hier de openbare besluitenlijst van de desbetreffende vergaderingen bekijken.

 • Participatieraad

  De Participatieraad is een adviesorgaan die gevraagd en ongevraagd het college van de gemeente Veendam adviseert over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van de WMO, WWB en aanverwante wetten, die participatie in de samenleving beogen en van invloed zijn op de positie van burgers en cliënten van de gemeente Veendam.

 • Collegeprogramma

  De raadsfracties van Gemeentebelangen, CDA, VVD, D66 en ChristenUnie vormen voor de periode 2014-2018 een coalitie.

Uitgelicht