Raadscommissies

Raadscommissies zijn een adviesorgaan voor de gemeenteraad en bestaan uit door de raad benoemde leden. Zij houden periodiek vergaderingen om de raad te kunnen adviseren.

De commissievergaderingen zijn openbaar.

De raadscommissies houden zich bezig met specifieke beleidsterrein. De gemeente Veendam telt twee raadscommissies:

Spreekrecht burgers

Burgers mogen ook het woord voeren over onderwerpen die op de agenda van een commissie staan. Om het woord te mogen voeren, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Agenda en verslagen

Agenda en verslagen van raadscommissies