Gemeente Veendam financieel gezond

De Jaarstukken 2018 laten zien dat de gemeente Veendam € 543.000 heeft overgehouden in 2018. Het is het derde jaar op rij dat er geld overblijft. In het saldo is de tegenvaller in het Sociaal Domein verwerkt. De Jaarstukken 2018 worden op maandag 8 juli 2019 behandeld in de gemeenteraad.

Ambities uitgevoerd

Het college heeft zich ingezet om de ambities voor 2018 zoveel mogelijk uit te voeren. Er is veel geïnvesteerd. Samen met maatschappelijke partners is ingezet op het zo goed mogelijk uitvoeren van de taken in het Sociaal Domein en het uitvoeren van een aantal grote projecten. Zo is er gestart met de eerste fase van de realisatie van het Leer- en sportpark met onder andere de aanleg van een kunstgrasveld bij Veendam 1894 en wordt het centrum nu aangepakt. Maar ook in het sociale domein is veel gebeurd. Samen met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs is ingezet op het goed organiseren van het aanbod vroeg- en voorschoolse educatie. Ook is er geïnvesteerd in de samenwerking met andere gemeenten en jeugdhulpaanbieders om ook in de specialistische jeugdhulpverlening het meest passende aanbod te creëren. In 2018 is de “Stimulering detailhandel Veendam 2018” vastgesteld. Uitgangspunt van deze regeling is dat de ondernemers en pandeigenaren in het centrumgebied worden uitgedaagd om te investeren in de onderneming of het vastgoed. De subsidieregeling is op 30 januari 2019 in werking getreden.

Sociaal Domein

Wethouder Henk Jan Schmaal is tevreden over het resultaat: “Ik ben tevreden dat het gelukt is om 2018 met een positief saldo af te sluiten dit ondanks de tegenvaller in het Sociaal Domein. Er is in het Sociaal Domein sprake van een tekort van € 2,8 miljoen. Dit zijn vooral de taken in het kader van de Jeugdwet welke meer financiële middelen vragen dan door het rijk beschikbaar is gesteld. Om de tekorten te dekken hebben wij € 1,4 miljoen onttrokken aan de reserve Sociaal Domein en hebben we andere zaken gelaten. Uiteindelijk gaat deze rijksbezuiniging gewoon ten koste van andere wensen van de gemeente.”

Het uitgangspunt van de gemeente Veendam is om de taken in het kader van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet uit te voeren met de budgettaire middelen die daarvoor door het rijk beschikbaar zijn gesteld. Door de rijksbezuinigingen is dat echter geen gemakkelijke opgave.

Accountant

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. In deze verklaring is geconcludeerd dat de jaarrekening er goed uitziet en geen enkele fout bevat.

Bekijk de jaarstukken 2018 die maandag 8 juli worden behandeld in de gemeenteraad.