Hulp voor ondernemers (Tozo)

Diverse ondernemers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

​Naast de algemene informatie van het RIVM worden veel vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de KVK. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een telefonisch loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Kijk voor de actuele maatregelen en nieuws hierover op de site van de Rijksoverheid.

Algemene informatie extra ondersteuning zelfstandige ondernemers waaronder zzp’ers

Voor extra ondersteuning zijn er drie regelingen beschikbaar. Deze worden hieronder genoemd.

Voor de uitkering levensonderhoud geldt dat u deze tot en met 31 mei 2020 kunt aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Vanaf 1 juni 2020 is dit niet meer mogelijk. U kunt voor deze periode (maart tot en met mei ) dan geen uitkering meer aanvragen. Let op: bij de uitkering levensonderhoud die u voor maart tot en met mei 2020 kunt aanvragen, geldt geen partnertoets. Dit houdt in dat bij het vaststellen van de hoogte van de uitkering er niet wordt gekeken naar het inkomen van uw partner. Vanaf 1 juni 2020 gebeurt dit wel.

Vanaf 21 april jl. is de Tozo middels AMvB gepubliceerd. Vanaf deze datum kunnen wij uw aanvraag afhandelen. Wij hebben acht weken de tijd om over uw aanvraag te beslissen. Maar wij doen natuurlijk ons best om eerder te beslissen. Op dit moment zijn wij druk bezig met het behandelen van de aanvragen en het versturen van de beschikking. Dit duurt langer dan u van ons gewend bent.  Wij vragen hiervoor om uw begrip.

De Tozo-regeling wordt met 4 maanden verlengd

Op 20 mei jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de Tozo wordt verlengd. Dit geldt zowel voor het aanvragen van een uitkering voor levensonderhoud als het aanvragen voor bedrijfskrediet. Beide regelingen kunt u aanvragen over de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Voor beide regelingen geldt dat een aantal voorwaarden zijn gewijzigd of zijn aangevuld. Op deze pagina vindt u onder het kopje ‘De drie maatregelen’ meer informatie over deze regelingen/maatregelen. Bij de aanvullende voorwaarden ziet u wat per 1 juni 2020 gewijzigd c.q. aangevuld is.

Voor beide regelingen geldt dat u deze vanaf 1 juni 2020 pas kunt aanvragen. Maar vóór 1 oktober 2020. Dan sluiten de regelingen en kunt u deze niet meer aanvragen.

Heeft u in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 een uitkering voor levensonderhoud aangevraagd? En haalt u nog geen of onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf? Dan kunt u om een verlenging van de Tozo aanvragen. Vanaf 1 juni 2020 kunt u dit doen via het verkorte aanvraagformulier Verlenging Tozo.

Heeft u nog niet eerder een Tozo-uitkering aangevraagd? En wilt u vanaf 1 juni 2020 een Tozo aanvragen voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet? Dan kunt u vanaf 1 juni 2020 het aanvraagformulier Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gebruiken.

Voor wie is de Tozo bedoeld?

 • U bent gevestigde zelfstandigen vanaf 18 jaar tot de voor u geldende pensioengerechtigde leeftijd. Voor het aanvragen van een bedrijfskrediet geldt de leeftijd van 18 jaar tot en met de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U bent Nederlander of wordt daarmee gelijkgesteld.
 • U woont in de gemeente waar u deze aanvraag indient.
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland. Ondernemers die buiten Nederland wonen, maar in Nederland hun bedrijf hebben, kunnen vanaf 18 mei 2020 Tozo bedrijfskapitaal aanvragen via de Gemeente Maastricht. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland.
 • Uw bedrijf of beroep wordt in Nederland uitgeoefend. Voor ondernemers die in Nederland wonen, maar in het buitenland hun bedrijf hebben, geldt dat zij in hun woongemeente een aanvraag kunnen indienen voor Tozo-levensonderhoud. In het buitenland wil zeggen in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw bedrijf.
 • U stond vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur ingeschreven bij de KvK en voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar).
 • Er is geen sprake van een uitsluitingsgrond als genoemd in artikel 13 Participatiewet. Dat wil zeggen, er is géén sprake van een situatie waarin de zelfstandig ondernemer:
  • gedetineerd is;
  • militaire of vervangende dienstplicht vervult;
  • momenteel of de komende 3 maanden langer dan 4 weken in het buitenland verblijft;
  • jonger is dan 21 en in een inrichting verblijft;
  • onbetaald verlof heeft;
  • Jonger is dan 27 en studeert met behulp van studiefinanciering. 

Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat:

 • U alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen bezit.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet (artikel 13, opsomming hierboven weergeven) niet op hem of haar van toepassing zijn.

Beslisboom Tozo

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling(en), kunt u kijken op de site www.krijgiktozo.nl. Hierop staat een beslisboom met vragen die u kunt doorlopen. U kunt alleen de beslisboom openen Chrome of Firefox. Het werkt helaas niet met Internet Explorer.

De drie maatregelen

Maatregel 1: uitkering voor uw levensonderhoud

De uitkering voor uw kosten van levensonderhoud, vult uw inkomen aan tot het voor u geldende sociaal minimum. Daarom is het o.a. van belang om te weten wat de samenstelling van uw huishouden is. De uitkering kan slechts één keer verstrekt worden aan een huishouden. 

Voor de uitkering van levensonderhoud gelden nog een aantal aanvullende voorwaarden:

 • Het inkomenstekort is veroorzaakt door (de maatregelen ter bestrijding van) de coronacrisis.
 • Samenstelling van het huishouden (alleenstaand, alleenstaande ouder, echtpaar/samenwonend).
 • Nieuw: vanaf 1 juni 2020 telt het inkomen van uw partner mee bij het berekenen van de hoogte van de Tozo-uitkering.

Welke stukken moet u bij de aanvraag voor levensonderhoud inleveren?

 • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden
 • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeft.
Maatregel 2: bedrijfskrediet tot maximaal € 10.157,00

Door de maatregelen die zijn genomen door het Rijk om verspreiding van het coronavirus te beheersen, missen veel ondernemers noodgedwongen inkomsten. Het kabinet is daarom gekomen met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het is een tijdelijke regeling en is alleen bedoeld voor ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen ten gevolge van de coronacrisis. Deze regeling is niet alleen bedoeld voor zzp’ers. Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling. Je moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Wat houdt de Tozo-regeling voor bedrijfskrediet in?

Als u als ondernemer niet langer meer de lasten van uw bedrijf kunt betalen, dan kan mogelijk het bedrijfskrediet voor u uitkomst bieden. Het bedrijfskrediet is een geldlening en het is bedoeld voor ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Aanvullende voorwaarden bedrijfskrediet:

 • Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening moet u als ondernemer naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.
 • Er vindt geen levensvatbaarheidstoets plaats
 • De af te sluiten lening voor bedrijfskrediet bedraagt maximaal € 10.157,00
 • Nieuw vanaf 1 juni 2020: Heeft u eerder al een Tozo-bedrijfskrediet toegekend gekregen, maar was deze lager dan € 10.157,00? Dan mag u voor het resterende deel nog een keer bedrijfskrediet aanvragen. Beide leningen mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn of meer bedragen dan € 10.157,00.
 • Tegen een rentepercentage van 2%
 • De maximale looptijd van de lening is drie jaar
 • Tot 1 januari 2021 hoeft u niet op de lening af te lossen
 • Nieuw vanaf 1 juni 2020: Er mag bij uw bedrijf geen sprake zijn van surseance van betaling. Uw bedrijf mag ook niet in staat van faillissement verkeren. Dit geldt voor u als zelfstandige, één van de vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend of van de rechtspersoon zelf.

Welke stukken moet u bij de aanvraag voor bedrijfskrediet inleveren?

Specifiek voor een aanvraag om kapitaalverstrekking bij liquiditeitsproblemen moet u onderstaande stukken uploaden. Dit wordt ook op het aanvraagformulier vermeld:

 • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet gestort moet worden;
 • Indien mogelijk, de meest recente jaarrekening. Als u de jaarafrekening van 2019 nog niet gereed hebt, dan volstaat de jaarrekening van het boekjaar 2018.
 • Bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen door inzicht te geven in de hoogte van uw maandlasten in relatie tot uw omzet. Ook moet u kunnen aantonen dat u de bedrijfslasten niet of niet volledig kunt financieren uit uw zakelijk en/of privévermogen. Het gedeelde vermogen dat u met uw partner heeft telt ook mee. Het eigen vermogen van uw partner telt niet mee.
 • Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft. 

Maatregel 3: krediet tussen € 10.157 en € 203.135 (huidige Bbz-regeling voor bedrijfskapitaal)

Het kan zijn dat u meer bedrijfskrediet nodig heeft dan waarin de Tozo voorziet. Daarin kunt u namelijk een bedrijfskrediet afsluiten voor maximaal € 10.157. Voor een hoger krediet bent u aangewezen op de mogelijkheden die de huidige Bbz 2004 u biedt. De voorwaarden en het aanvragen hiervan zijn niet gewijzigd.

Optie 3 is de huidige aanvraagprocedure Bbz. De voorwaarden en het aanvragen zijn niet gewijzigd.

Aanvragen Tozo

U kunt de Tozo digitaal aanvragen. Doe dit voor 1 oktober 2020. Bij het invullen van het formulier kunt u de benodigde stukken uploaden bij het aanvraagformulier. Zorg er voor dat u alle gevraagde stukken upload. Hoe completer u de aanvraag inlevert, des te sneller kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Wat moet u doen?

 1. U vult de vragen naar waarheid in.
 2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

Aanvraag verlenging Tozo

Wilt u een Tozo-aanvraag voor het verlengen van uw uitkering en/of het aanvragen van een tweede bedrijfskrediet indienen? Klik dan op onderstaande groene button.

Aanvraag Verlenging Tozo

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Eerste aanvraag Tozo

Vraagt u voor het eerst Tozo aan voor levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet?  Klik dan op onderstaande groene button.

Eerste aanvraag Tozo

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.