BIZ-bijdrage

Door en voor ondernemers is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die normaliter zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Om dit te bevorderen wordt in een bepaald gebied binnen de gemeente Veendam de BIZ-bijdrage geheven. Door het innen van deze belasting ontstaat er een budget dat wordt gebruikt voor evenementen en activiteiten in het centrum ter bevordering van een bruisend Veendam.

Wie krijgt een aanslag

De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht een in BIZ gelegen onroerende zaak gebruikt die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dient. Indien een onroerende zaak bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar (Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Veendam 2020-2024).

Maatstaf voor de aanslag

De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde, zoals geldt voor het betreffende kalenderjaar.

Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt 0,55% van de heffingsmaatstaf met een minimum van € 450,00 en een maximum bijdrage van € 950,00.

Termijnen voor betaling/betalingsregeling

De aanslag heeft drie betaaltermijnen. De eerste termijn vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet. De termijnbedragen dienen op de vervaldata te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer NL85BNGH0285049038 van de gemeente Veendam. Vriendelijk verzoeken wij u bij betaling het betalingskenmerk of het aanslagnummer en debiteurennummer te vermelden.

Automatische incasso / betaling

  • Neemt u reeds deel aan de automatische incassoregeling, dan hoeft u niets te doen. De termijnbedragen zullen omstreeks de op de aanslag vermelde data afgeschreven worden van uw bankrekening.
  • Wilt u gebruik maken van de automatische incassoregeling, dan kunt u dit eenvoudig online regelen via de pagina belasting betalen op de website van de gemeente. Hier vind u de mogelijkheid tot het aanvragen van automatische incasso.
  • Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso, dan moeten de termijnbedragen op de genoemde vervaldagen zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL85BNGH0285049038 ten name van de gemeente Veendam onder vermelding van het aanslagnummer en debiteurennummer.

Snel en informeel antwoord op uw bezwaar

Bent u het niet eens met de ontvangen aanslag? Neemt u dan eerst telefonisch contact op met de gemeente. Wij nemen dan graag samen met u de aanslag door.

Bezwaar maken

Als u het na het telefonisch contact nog niet eens bent met de aanslag dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift indienen. U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen: digitaal of schriftelijk.

Wij willen u erop attenderen dat er tegen het tarief geen bezwaar ingediend kan worden.

Correspondentieadres

Gemeente Veendam, t.a.v. de heffingsambtenaar Postbus 20004
9640 PA VEENDAM

Bezoekadres

Gemeentehuis
Raadhuisplein 5, Veendam
Telefoon: 0598 65 2222

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen verwijzen wij u naar de pagina belastingen op deze website. Indien u de gewenste informatie niet kunt vinden op de website kunt u ons bezoeken op het bezoekadres of bereiken op 0598 65 2222.