Rioolheffing

Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die water direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren.

De rioolheffing eigenaren wordt opgelegd aan de persoon die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar of beperkt gerechtigde van een perceel.

De gebruiker van het perceel van waaruit direct en indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd en/of aan degene die belang heeft bij nakoming van de gemeentelijke zorgplichten krijgt een aanslag voor het gebruikersdeel. Voorbeelden van de zorgplicht zijn bijvoorbeeld afvoergoten en putten langs de openbare weg of gemeentelijke sloten, waarmee regenwater wordt afgevoerd. Daarom moet ook betaald worden voor percelen die niet op de riolering zijn aangesloten, maar wel belang hebben bij de voorzieningen die de gemeente heeft getroffen voor het regenwater.

Voor de rioolheffing wordt een object met een grondoppervlakte van minder dan 100 m2 zonder voorziening voor inzameling, zuivering of transport van afvalwater, of met uitsluitend een voorziening voor de afvoer van hemelwater, aangemerkt als bijzonder object. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan garageboxen.

Ontheffing wordt verleend als u in de loop van het belastingjaar ophoudt gebruiker te zijn van een perceel binnen de gemeente (bijvoorbeeld door verhuizing naar een andere gemeente of door opname in een tehuis). De peildatum is de eerste dag van elke kalendermaand. Voor elke maand waarop u de eerste dag van de maand staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), bent u belastingplichtig.

Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

Kosten

De rioolheffing eigenaren is een vast bedrag per jaar. Verkoopt u uw woning of bedrijfspand, dan moet u toch voor het hele jaar rioolheffing betalen. De gemeente kijkt (net als bij de OZB) alleen naar de situatie op 1 januari 2020. Vaak zorgt de notaris ervoor dat deze belasting wordt verrekend met de nieuwe eigenaren.

Tarieven:

  • Eigenarendeel: € 45,50 per perceel per jaar.
  • Eigenarendeel bijzondere objecten: € 13,- per perceel per jaar.
  • Gebruikersdeel: € 58,- bij een waterverbruik van minder dan 300 m3 per jaar.

Als vanuit een eigendom meer dan 300 m3 water wordt afgevoerd, wordt het bedrag verhoogd met € 60,- voor ieder gedeelte van een eenheid van 300 m3 dat vanuit het perceel wordt afgevoerd, tot een maximum van € 7.500,00.