Carbidschieten

Om het carbid schieten zo veilig mogelijk te laten verlopen, is een aantal richtlijnen opgesteld. Wilt u tijdens oud & nieuw met carbid schieten? Doe dan een melding bij de gemeente. Bij de melding krijgt u een brief met voorschriften mee. Daarin staan o.a. regels over de te houden afstanden, de inhoud van de bussen e.d.

Het schieten met carbid is alleen toegestaan op oudejaarsdag vanaf 10.00 tot nieuwjaarsdag 2.00 uur.

Online melding carbidschieten doen

Wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Hiervoor dient u te bellen naar 0598-652222.

Wanneer is carbidschieten toegestaan?

Carbidschieten is toegestaan met een melding wanneer voldaan kan worden aan de volgende voorschriften:

 • Er gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 40 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 • Carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgend jaar.
 • Er mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn die carbidschieten, waaronder een meerderjarige bewoner van de betreffende woning die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd.
 • Er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu.
 • De plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
  • op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing, en;
  • op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg, en;
  • op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren, en;
  • wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen, en;
  • het vrij schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen, en;
  • er sprake is van een zekere mate van verlichting.
 • Er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen.
 • De  melkbus(sen) waarmee wordt geschoten mogen niet worden afgesloten door middel van een deksel.

De melding  dient te worden gedaan via het meldingsformulier en 14 dagen voorafgaand aan het carbidschieten bij de gemeente Veendam aanwezig te zijn. Indien er niet op eigenterrein of gemeentegrond wordt geschoten  dient er een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein te worden meegezonden.