Ontheffing geslotenverklaring Bareveldstraat

Wilt u een ontheffing krijgen voor het berijden met een vrachtauto van de Bareveldstraat, gedeelte tussen K.J. de Vriezestraat en de weg Bareveld, van 04:00 tot 08:00 uur, dan kunt u een aanvraag daarvoor bij de gemeente indienen.

Wanneer u van mening bent in aanmerking te komen voor een tijdelijke dan wel langdurige ontheffing dan kunt u bij de gemeente via het aanvraagformulier (pdf) een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Een tijdelijke ontheffing van de geslotenverklaring als genoemd in het verkeersbesluit wordt op verzoek verleend aan bedrijven die op een locatie in het gebied van de geslotenverklaring, gedurende het tijdstip waarop die geslotenverklaring van kracht is, werkzaamheden moeten uitvoeren, en aan kunnen tonen dat het absoluut noodzakelijk is het voertuig waarvoor ontheffing aangevraagd wordt te gebruiken voor de werkzaamheden.

De tijdelijke ontheffing wordt voor maximaal 4 weken aaneensluitend verstrekt. In bijzondere omstandigheden is verlenging van de tijdelijke ontheffing mogelijk.

Een langdurige ontheffing van de geslotenverklaring als genoemd in het verkeersbesluit wordt op verzoek verleend aan kentekenhouders van vrachtauto’s die, met het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s op het betreffende gedeelte van de Bareveldstraat, aantoonbaar en onevenredig benadeeld worden dan wel belemmerd worden in hun bedrijfsvoering.

De kentekenhouder dient bijzondere omstandigheden aan te tonen die hem/haar of diens onderneming raken. Deze noodzaak dient niet alleen uit de aanvraag te blijken, maar vooral uit de bij de aanvraag tijdig over te leggen bewijsstukken, waaronder afschriften van nationale en/of internationale vrachtbrieven, dan wel andere relevant geachte documenten.

Per kenteken wordt maximaal één langdurige ontheffing verleend.

Procedure

De gemeente beslist binnen 6 weken op de aanvraag. Deze termijn kan met ten hoogste 2 weken worden verlengd.