Afwegingskader aanbieders Wonen met Zorg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam hebben het 'Afwegingskader aanbieders Wonen met zorg' in concept opgesteld.

Wonen met zorg

Onder Wonen met zorg wordt verstaan “de huisvesting van specifieke doelgroepen die zorg behoeft”. Wanneer Wonen met zorg gewenst is, is afhankelijk van de bestemming op die locatie een nieuwe omgevingsvergunning nodig. De criteria voor de omgevingsvergunning voor Wonen met Zorg worden vastgelegd in het afwegingskader.

Wat houdt het afwegingskader in?

Wonen met zorg is niet overal toegestaan, daarom is gewerkt aan een uniforme regeling voor de aanvragen van Wonen met Zorg, het afwegingskader. Dit afwegingskader geeft een beoordelingskader voor het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van de (gebruiks-) regels van een bestemmingsplan.

Criteria

Voor het beoordelen van een aanvraag van een locatie met bestemming Wonen met Zorg, zijn een aantal criteria opgesteld waaraan de locatie getoetst wordt. Deze criteria zijn op hoofdlijnen ingedeeld, te weten: Wonen, Fysieke Leefomgeving, Zorg, Economisch en maatschappelijke inpassing, en Openbare orde en veiligheid. Het concept beoordelingskader is digitaal te raadplegen via de website van de gemeente, onder het kopje ‘Wonen’.

Toepassing afwegingskader

Na een periode van inspraak zal het afwegingskader worden vastgesteld door het college van B&W. Daarbij wordt ook aangegeven vanaf wanneer het kader wordt toegepast voor beoordeling van initiatieven.

Reageren

U kunt t/m 3 mei 2019 reageren op het concept Afwegingskader (PDF) door uw zienswijze in te dienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Downloaden

Concept Afwegingskader aanbieders Wonen met Zorg Veendam (PDF)