Fonds Burgerinitiatieven

De gemeenteraad van Veendam heeft voor 2019 € 15.000 beschikbaar gesteld voor Burgerinitiatieven.

Iedereen kan een aanvraag doen. Een adviescommissie bespreekt de aanvragen en bereidt een advies voor aan het college van Burgemeester en wethouders.

Welke initiatieven?

Initiatieven die in aanmerking komen voor een subsidie zijn eenmalige activiteiten die de leefbaarheid binnen Veendam vergroten en Veendam leuker maken. Of doet een eenmalige investeringsaanvraag bedoeld om een initiatief op gang te brengen.

Enkele voorbeelden voor een initiatief zijn bijvoorbeeld een sport- en spelmiddag voor de jeugd en senioren; een (inter)culturele middag of bijvoorbeeld gezamenlijk moestuinieren.

Een paar voorbeelden van een eenmalige investering zijn bijvoorbeeld het aanschaffen een aantal kooktoestellen om een kookclub te starten, de financiering van een bakfiets om boodschappen voor minder mobiele wijkbewoners te doen.

Spelregels

Natuurlijk zijn er een paar spelregels waar rekening mee gehouden moet worden als er een aanvraag wordt ingediend:

  • Het initiatief moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en uitgevoerd worden in Veendam
  • Het betreft een éénmalig initiatief of investering
  • De aanvrager is een Veendammer of een Veendammer organisatie zonder winstoogmerk
  • Het initiatief moet binnen een jaar gerealiseerd worden of starten, maar mag nog niet gestart zijn
  • Iedere aanvraag bevat een begroting en er wordt aangegeven hoeveel geld er gevraagd wordt
  • Na afloop stuurt u een verslagje met foto’s naar de gemeente

Burgerinitiatief aanmelden

Aanvragen met een omschrijving van het initiatief of investering kunnen het gehele jaar worden ingediend. De adviescommissie komt echter maar vier keer per jaar bij elkaar, iedere eerste week van het kwartaal. De behandeling en advisering van de aanvragen geschiedt op volgorde van binnenkomst. Ieder advies wordt voor besluitvorming voorgelegd aan het college en u ontvangt daarna bericht over de aanvraag.

Aanmelden van een initiatief of investeringsaanvraag kan door een plan met begroting naar de gemeente te sturen, ter attentie van:

Burgerinitiatief gemeente Veendam
Postbus 20004
9640 AB Veendam
of mail naar info@veendam.nl

Andere subsidies

Ook de provincie heeft verschillende subsidiemogelijkheden voor lokale initiatieven. Als u naast de subsidie mogelijkheden van de gemeente meer informatie hierover wilt, dan kunt u kijken op de website:
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/wonen-en-welzijn/bewonersinitiatieven/