Fonds Burgerinitiatieven

Aanvragen subsidie voor burgerinitiatieven ook in 2020

De gemeenteraad van Veendam heeft ook dit jaar weer geld beschikbaar gesteld voor burgerinitiatieven. Dit betekent dat u als inwoner of organisatie, zonder winstoogmerk en actief in Veendam een aanvraag kan indienen. Het fonds Burgerinitiatieven is aanvullend op al bestaande regelingen om een subsidie aan te vragen. Inmiddels zijn vanaf 2016 vijftig initiatieven toegekend. De gemeenteraad en het college vinden het erg belangrijk dat inwoners van de gemeente deelnemen aan de maatschappij om zo de leefbaarheid te bevorderen. Bewoners die een goed initiatief hebben kunnen hiervoor (financiële) steun aanvragen.

Bewoners participatie start bij initiatieven van inwoner

Elk plan dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid en de (ver)binding onderling kan worden ingediend. Een plan kan betrekking hebben op een buurt of wijk, maar kan ook heel goed geschikt zijn voor alle inwoners van Veendam.

Na afloop van ieder kwartaal worden ingediende initiatieven beoordeeld en getoetst en met een advies voorgelegd aan het college. U kunt als inwoner het gehele jaar initiatieven indienen. Een initiatief mag in principe niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Voorwaarden aanvraag burgerinitiatief:

Een burgerinitiatief is aan een aantal voorwaarden verbonden. Een burgerinitiatief:

  • levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie

  • heeft draagvlak

  • wordt ingediend door een particulier of een organisatie zonder winstoogmerk

  • dient door de aanvrager zelf uitgevoerd te worden

  • is niet bestemd om de kosten voor alcohol te subsidiëren

  • mag niet leiden tot beheerskosten voor de gemeente

  • moet gaan om een eenmalige activiteit

    Bewoners met goede plannen en initiatieven worden uitgenodigd om hun initiatief in te dienen bij de gemeente. Dit kan per post: Gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 AB Veendam of per e-mail: info@veendam.nl.