Beschoeiingen

Uitvoeringsprogramma beschoeiingen & steigers 2016 - 2020.

De raad van de gemeente Veendam heeft in juni 2016 ingestemd met grootschalig onderhoudswerk aan beschoeiingen en steigers in de gemeente. Het betreft beschoeiingen die eigendom zijn van de gemeente Veendam.

Eind 2014 heeft het college van Veendam de onderhoudssituatie van de beschoeiingen in kaart laten brengen. In 2015 zijn de beschoeiingen en steigers geïnspecteerd en de resultaten verwerkt in een beheerprogramma

Aanpak

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers is het uitgangspunt bij reparatie of vervanging. Hiermee wordt de natuurwaarde van de vijvers en watergangen zoveel mogelijk gewaarborgd. Op plekken waar dit niet mogelijk is, worden beschoeiingen hersteld of vervangen. Dit geldt vooral voor watergangen die grenzen aan woningen of percelen.

De onderhoudswerkzaamheden worden in meerdere jaren uitgevoerd. Per werkgebied worden aanwonenden voor de start van de werkzaamheden geïnformeerd en per brief uitgenodigd voor een informatieavond.

Planning onderhoudswerkzaamheden

Uitvoeringsprogramma beschoeiingen en steigers 2016-2021