Opschonen waterpartijen Gildenbuurt en Golflaanbuurt

Op maandag 11 juni 2018 start aannemersbedrijf Sterkleon (harkboot.nl) met het opschonen van de waterpartijen in de Gildenbuurt en Golflaanbuurt in Veendam. De werkzaamheden duren zes tot acht weken.

Ongelijkbladig Vederkruid

Veel inwoners hebben bij ons een melding gemaakt over de plantengroei in de waterpartijen. Het gaat hier in het bijzonder om ongelijkbladig Vederkruid. Het is een plant die van nature niet voorkomt in Nederland. De plant, ook wel invasieve exoot genoemd, voelt zich hier prima thuis, maar is schadelijk voor de natuur.

Invasieve plantengroei heeft er toe geleid, dat de beleving en het recreatief gebruik van diverse wateren in het stedelijk gebied de afgelopen jaren sterk wordt aangetast. In het bijzonder de invasieve exoot Ongelijkbladerig Vederkruid en nog enkele andere exoten zijn hiervan de oorzaak.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het losharken van alle beplanting, het verwijderen van de drijvende planten en het naderhand regelmatig verwijderen van de resterende plantresten. Op een visvriendelijk wijze worden de planten met wortel en al verwijderd. Afhankelijk van de breedte en diepte van de wateren wordt dit met een zogenaamde harkboot of handmatig uitgevoerd. Naderhand worden de nog zwevende plantenresten verwijderd.

Het jaarlijks maaien van de waterplanten met een maaiboot blijkt geen duurzame oplossing te zijn. Verdere verspreiding van de plantengroei is het gevolg. Om verspreiding van exoten te voorkomen schrijft de Wet Natuurbescherming voor dat deze planten met wortel en al volledig moeten worden verwijderd.

Drijvende plantenresten gaan opnieuw wortelen en afgemaaide planten lopen onder water opnieuw uit. Inmiddels heeft de exoot zich in de woonwijk zodanig grootschalig verspreid, dat is besloten om daar tot een grondiger aanpak over te gaan.

Vervolg

Afhankelijk van de effectiviteit van de werkzaamheden wordt naar verwachting wordt in het voorjaar van 2019 een tweede harkronde gepleegd. Daarna wordt bekeken of tot normaal regulier onderhoud kan worden overgegaan.

Op de bijgevoegde kaart zijn de betreffende wateren aangegeven.

Planning

De werkzaamheden starten op 11 juni 2018. Naar verwachting duren de werkzaamheden zes tot acht werken. Naderhand worden de drijvende plantenresten nog regelmatig verwijderd.

Overige waterplanten

Om de exoten zo volledig mogelijk te verwijderen wordt de gehele waterbodem worden geharkt. Mogelijk door bewoners aangebrachte waterplanten in, dan wel op, het water zullen daarom ook met de harkmethode mee worden verwijderd en afgevoerd. Bewoners worden gevraagd dergelijke planten vooraf aan de werkzaamheden te verwijderen.

Boot

Wij vragen bewoners om hun boot of andere voorwerpen in of op het water voorafgaande aan de werkzaamheden te verwijderen. De aannemer krijgt hierdoor volledig de ruimte om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Voor vragen over bijvoorbeeld een steiger kunt u contact met ons opnemen.

Richtlijnen

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de Wet Natuurbescherming en de Gedragscode Flora- en Faunawet gehanteerd. Een calamiteiten protocol is onderdeel van de werkzaamheden. Zo zal bijvoorbeeld bij zuurstofgebrek voor de vissen het werk worden stilgelegd.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H.A. Dijk of de heer R. Buit via telefoonnummer 0598-652 222.