Woonvisie

De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te behouden.

Daarvoor zijn de juiste woningen op de juiste plekken noodzakelijk en is er aandacht voor het kwantitatief en kwalitatief op peil houden van de woningen in relatie tot de bevolkingsontwikkeling. De beleidsuitgangspunten zijn in de woonvisie vastgesteld.

Inspraak ontwerp-woonvisie 2019-2023 gemeente Veendam

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat met ingang van maandag 25 maart 2019 de ontwerp-woonvisie 2019-2023 gemeente Veendam zes weken in het gemeentehuis van de gemeente Veendam ter inzage ligt.

Inhoud van de woonvisie

De woonvisie bevat de visie van de gemeente op het wonen in de gemeente Veendam voor de komende vijf jaar. In de woonvisie is vastgelegd hoe we willen werken aan goed wonen in de gemeente. We willen inspelen op de veranderende bevolkingssamenstelling en werken aan het toekomstbestendig maken van onze woningvoorraad. We willen dat iedereen in Veendam geschikte woonruimte kan vinden die aansluit bij de eigen behoefte. In de woonvisie wordt ingegaan op investeringen in de bestaande woningvoorraad, nieuwbouw, sociaal wonen, wonen met zorg en leefbaarheid.