Bestemmingsplannen

Elke plek in Nederland heeft een bestemming. De bestemming van een plek bepaalt welke activiteiten op die plek mogen plaatsvinden. De overheid voegt al deze bestemmingen voor een bepaalde regio samen in een bestemmingsplan.

Elke plek in Nederland heeft een bestemming. De bestemming van een plek bepaalt welke activiteiten op die plek mogen plaatsvinden. De overheid voegt al deze bestemmingen voor een bepaalde regio samen in een bestemmingsplan.

Waarom bestaan er bestemmingsplannen?

Het bestemmingsplan geeft de overheid handvatten om de leefomgeving zo goed mogelijk in te richten. Ook vindt u in het bestemmingsplan de regels en bouwbepalingen die gelden voor het betreffende gebied en waaraan u moet voldoen bij het indienen van uw aanvraag, zoals 

 • de bouw- en goothoogte
 • het bouwvlak waarbinnen gebouwd mag worden 
 • de voorgevelrooilijn

Wat is een bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van een gebied Het plan beschrijft wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Hoe mogen bedrijven en inwoners de grond gebruiken? En wat mag er op de grond gebouwd of ondernomen worden? Denk hierbij aan:

 • woningen
 • bedrijven
 • winkels
 • horeca
 • landbouw
 • industrie 
 • recreatie
 • sportvoorzieningen 

Bent u verplicht om zich aan het bestemmingsplan te houden?

Ja. Het bestemmingsplan is juridisch bindend voor iedereen: burgers, bedrijven, organisaties en de gemeente zelf. Wilt u bijvoorbeeld een huis kopen? Dan is het verstandig om eerst in het bestemmingsplan te kijken wat er qua bebouwing en ruimtegebruik mogelijk is op uw eigen perceel en in de omgeving ervan. 

Hoe ziet een bestemmingsplan eruit?

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen: 

Regels
De regels geven bijvoorbeeld aan wat de oppervlakte van een gebouw mag zijn en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Deze regels horen bij de bestemmingen die op de plankaart staan. 

Toelichting
De toelichting legt uit waarom het plan is opgesteld en welke ontwikkelingen in het gebied zijn meegenomen. Ook staat in de toelichting informatie over onderzoeken die vooraf zijn gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of archeologie. 

Plankaart
De plankaart verbeeldt de bestemming van de grond . De diverse bestemmingen hebben verschillende kleuren. Op de kaart is bijvoorbeeld ook de toegestane bouwhoogte opgenomen. Ook staan er arceringen op voor gebieden met een bijzondere waarde, zoals natuurwaarden en geluidszones.

Nieuwe, gewijzigde en afwijkende bestemmingen

Bestemmingen en bestemmingsplannen in Nederland veranderen regelmatig. Landbouwgrond wordt bedrijventerrein, een woning wordt een restaurant of een huis wijkt af van de maximale bouwhoogte. De overheid kan bestemmingen op verschillende manieren aanpassen en heeft soms ruimte om toestemming te geven voor het afwijken van bestemmingen.

Totstandkoming van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan

Het gemeentebestuur geeft opdracht om een bestemmingsplan te maken, bijvoorbeeld omdat op een locatie een nieuwe ontwikkeling nodig is en er nog geen gespecificeerd bestemmingsplan voor dat gebied is. Of er geldt al een bestemmingsplan voor een gebied, maar dat plan is verouderd en moet herzien worden. Ook komt het voor dat een enkele bestemming herzien wordt, omdat een burger of bedrijf daarom vraagt. 

Omgevingsvergunning 

Hebt u plannen met een bepaalde ruimte die afwijken van de geldende bestemming? Dan is in sommige gevallen afwijken van de bestemming in het bestemmingsplan mogelijk. U kunt Burgemeester en Wethouders verzoeken om af te wijken door middel van een omgevingsvergunning. Het college van B & W bepaalt of uw plan past binnen de omgeving en het gemeentelijke beleid voor het gebied. Dit noemen we de ‘kruimelgevallen regeling’. Voorbeelden zijn:

 • u wilt een bedrijf aan huis beginnen;
 • u wilt een horecagelegenheid beginnen in een pand met een woonbestemming;
 • u wilt uw woning iets hoger bouwen dan toegestaan in het bestemmingsplan. 

Binnenplanse afwijking

Een binnenplanse afwijking houdt in dat er in het bestemmingsplan is bepaald dat burgemeester en wethouders mogen afwijken van het bestemmingsplan. Dat kan binnen de regels die in het plan omschreven staan. Deze regels kunnen per plan, per wijk of per bestemming verschillen. De binnenplanse afwijking is mogelijk om de overheid de ruimte te geven om een bestemmingsplan flexibeler te maken. 

Hoe kunt u invloed uitoefenen of nieuwe bestemmingsplannen of wijzigingen?

De overheid moet elk nieuw bestemmingsplan zes weken lang ter inzage leggen. Gedurende die tijd kunt u reageren door een zogeheten zienswijze in te dienen. In de publicaties op de site www.officielebekendmakingen.nl  kunt u zien welke plannen ter inzage zijn gelegd. Hierna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Na deze vaststelling kan iedereen die een zienswijze indiende gedurende zes weken kan beroep tegen het plan instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen onderdelen die de gemeenteraad gewijzigd vaststelt, kan iedereen beroep instellen.