Bouwleges

Bij het bouwen of verbouwen van een object worden leges geheven. Een initiatiefnemer krijgt zelf meer regie over de aanvraag. Bij het indienen van een correcte en volledig (concept) aanvraag geldt een lager legestarief en/of kortingen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Een deel van deze taken wordt in de vorm van een dienst door bewoners of bedrijven individueel afgenomen. Voor een aantal diensten van de gemeente worden kosten in rekening gebracht, dat zijn leges. Bij het bouwen/verbouwen van een woning of een ander object, gelden vaste legestarieven. De hoogte van de leges worden jaarlijks vastgesteld. Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor bouwleges op een aantal punten aangepast.

Omgevingswet en leges

Met de aangepaste leges loopt de gemeente Veendam vooruit op de Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking treedt. Een initiatiefnemer krijgt dan zelf meer regie en verantwoordelijkheid over zijn eigen vergunningsaanvraag. Hoe meer de initiatiefnemer zelf regelt om een correcte en volledige (concept)aanvraag in te dienen, hoe minder handelingen de gemeente verricht voor het verwerken van de aanvraag. Dit vertaalt zich naar een lager legestarief en/of kortingen bij volledige aanvragen en/of het voeren van de gewenste procedure.

Voornaamste wijzigingen uit de legesverordening 2021

Er zijn een aantal concrete wijzigingen in de legesverordening opgenomen om de aanvrager te stimuleren zelf de regie te voeren over het aanvraagproces. Hieronder staat een aantal voorbeelden.

Kosteloos vooroverleg

Initiatiefnemers kunnen alleen meer verantwoordelijkheid nemen, indien zij goed worden geïnformeerd. Daarom kunnen initiatiefnemers de gemeente schriftelijk vragen stellen (schriftelijk vooroverleg) of vragen om een ruimtecoach (mondeling vooroverleg). Hiervoor worden geen kosten  in rekening gebracht (Legesverordening 2021:  hoofdstuk 2 - 2.2).

Indien voorafgaand aan het indienen van een conceptaanvraag een ruimtecoach is geraadpleegd, wordt het legestarief met 20% verlaagd (Legesverordening 2021:  hoofdstuk 3 - 2.3.2).

Verklaring vergunningsvrij bouwen

Via het OIO kan een initiatiefnemer een vergunningencheck doen of zijn/haar bouwplan vergunningplichtig is of niet. Wil men toch schriftelijk zekerheid van de gemeente dan wordt daar een bedrag voor in rekening gebracht (Legesverordening 2021, hoofdstuk 3 - 2.3.1.1).

Balievergunning

Voor bepaalde eenvoudige bouwactiviteiten kan binnen 5 werkdagen een zogenaamde Balievergunning worden verstrekt. Dit zijn aanvragen die in overeenstemming zijn met het Bestemmingsplan, voldoen aan de sneltoetscriteria van Welstand en niet getoetst hoeven te worden aan het bouwbesluit. Voor dergelijke aanvragen wordt een bedrag van € 150 aan leges geheven (Legesverordening 2021,  hoofdstuk 4 – 2.4.1.1.1).

Kruimel-, kiezel- en brokstukken

Bouwaanvragen worden ingedeeld in categorieën welke de omvang en complexiteit van een aanvraag duiden. Hieraan zijn de termen kruimel-, kiezel- en brokstukken gekoppeld om de grootte van het bouwwerk aan te duiden. Daarbij wordt met betrekking tot brokstukken onderscheid gemaakt naar grootte van bouwwerken, het verwerken daarvan is arbeidsintensiever. De tarieven zijn in lijn gebracht met de werkelijke kosten (Legesverordening 2021, hoofdstuk 4 - 2.4.1.1.2 e.v.).

Extra kosten

Wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld, dan worden leges geheven voor de werkzaamheden die al wel zijn verricht. (Legesverordening 2021: 2.4.1.1.5).

Welstandstoets

Bij een welstandstoets achteraf worden leges vermeerderd met een bedrag voor gemeentelijke begeleidingskosten. Regelt initiatiefnemer de welstandstoets vooraf zelf, dan worden  deze kosten niet in rekening gebracht en betaalt initiatiefnemer uitsluitend de kosten voor de welstandstoets zelf (Legesverordening 2021: 2.4.1.2).

Eerst conceptaanvraag

Bij een complexe aanvraag wil de gemeente graag dat er eerst een conceptaanvraag wordt ingediend om de druk op het reguliere proces minder te maken en dat de 8 weken termijn kan worden gehaald. Doet men dat, dan wordt het legestarief voor de aanvraag met 20% verlaagd (Legesverordening 2021, hoofdstuk 4 – 2.4.3.4). Dit is bovenop de vermindering die nu al in de legesverordening staat dat de geheven leges voor een conceptaanvraag in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag (Legesverordening 2021, hoofdstuk 5).

Concept-bestemmingsplan

Indien een volledig en juist concept-bestemmingsplan wordt aangeleverd, wordt het legestarief verminderd met 20%. Dit om (veelal) professionele partijen te stimuleren om in één keer goed werk aan te leveren. Vraag ook een vooroverleg aan met een ruimtecoach om ervoor te zorgen dat het concept bestemmingsplan in één keer volledig wordt ingediend. (Legesverordening 2021, hoofdstuk 9 - 2.9.2).

Legesverordening 2021

legesverordening 2021