Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Hoe werkt het?

Allereerst bekijkt de gemeente of uw meldingsformulier volledig ingevuld en compleet met bijlagen(bv de verplichte asbestinventarisatie) is. Als dit niet het geval is, krijgt u de tijd om de gegevens compleet te maken.

Let op; een niet volledige melding is GEEN melding. Ofwel: de termijn van 4 weken gaat pas lopen als de melding volledig is. Indien de melding onvolledig blijft dan mag u niet overgaan tot slopen. Is uw aanvraag compleet, dan wordt bekeken of er inderdaad geen omgevingsvergunning slopen nodig is en welke voorschriften aan de melding verbonden moeten worden. In deze gevallen krijgt u binnen vier weken bericht over de sloopmelding.

Voor het verwijderen van beperkte hoeveelheden asbesthoudende materialen door bewoners of gebruikers van woningen, gelden andere indieningeisen en een andere afhandelingtermijn. Wanneer u maximaal 35 m2 asbest bevattende vloertegels, niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde hechtgebonden asbesthoudende platen verwijdert, hoeft geen asbestinventarisatie rapport te worden opgesteld en geldt een afhandelingtermijn van 5 werkdagen.

Online omgevingsvergunning aanvragen

Geen sloopmelding

Er is géén sloopmelding nodig wanneer er minder dan 10 m3 sloopafval vrijkomt en dit sloopafval bovendien géén asbesthoudende producten bevat. In die vergunningsvrije gevallen moet u volgens het Bouwbesluit het afval scheiden en op de sloopplaats gescheiden houden in tenminste de volgende restdelen:

 • gevaarlijk afval (chemisch verontreinigd afval);
 • steenachtig sloopafval dat geen gips bevat;
 • bitumineuze en teer houdende dakbedekking (dit soort dakbedekking wordt toegepast op platte daken);
 • met PAKS verontreinigde materialen (PAKS zijn stoffen die ontstaan bij onvolledige verbranding van brandstoffen, hout e.d. en bij vervaardiging en    verwerking van o.a. kunststoffen, verf en teerproducten);
 • asfalt;
 • dakgrind;
 • overig afval;
 • asbest (in voldoende dikke, dubbel plastic en gesloten verpakking aanleveren).

Particulieren kunnen dit afval gescheiden en aanbieden bij het brengstation. Bedrijven moeten zorgen voor afvoer naar een daartoe erkend verwerkingsbedrijf.

Omgevingsvergunning Sloop

In sommige gevallen moet u naast een sloopmelding ook een Omgevingsvergunning aanvragen. Daarbij moet u (net als meestal bij een sloopmelding) een asbestinventarisatie rapport voegen en een aantal andere gegevens zoals b.v. een sloopveiligheidsplan. Een dergelijk rapport kunt u laten opstellen door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. In het formulier zijn verder vragen opgenomen over de toepassing van grond of steenachtige bouwstoffen in de bodem. Dit is nodig in verband met het bouwstoffenbesluit.

Handhaving

De afdeling Vergunningen en Handhaving controleert of de sloopactiviteiten plaatsvinden volgens de gedane sloopmelding of Omgevingsvergunning. Wanneer gesloopt wordt zonder of in afwijking van de melding of vergunning kan de gemeente hier maatregelen tegen treffen, bijvoorbeeld de sloop stop te leggen. Verzekert u er dus van dat u conform de regels van het Bouwbesluit en de Wabo en de gedane melding of verleende  vergunning te werk gaat, dat voorkomt misverstanden en oponthoud!

Overige regelingen

Het is mogelijk dat u naast een sloopmelding of Omgevingsvergunning ook nog andere vergunningen of moet voldoen aan andere wettelijke voorschriften. Dit is het geval wanneer:

 • grond wordt aan- of afgevoerd;
 • gebruik wordt gemaakt van een mobiele puinbreker;
 • gemeentegrond in gebruik wordt genomen;
 • water wordt onttrokken aan de bodem of wordt geloosd in de bodem, op het  riool of op oppervlaktewater.

Wanneer bovenstaande aan de orde is kunt u contact op te nemen met de gemeente.

Kosten

Volgens de legesverordening van de gemeente is de aanvrager van een sloopmelding niet leges plichtig. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een Omgevingsvergunning zijn wél leges verschuldigd.