Centrum

Digitale plannen die in procedure gebracht of in werking zijn getreden in het Centrum.

In dit gebied zijn de volgende digitale plannen in procedure gebracht of in werking getreden:

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Havenstraat 1b

Bestemmingsplan Veendam Centrum onherroepelijk

Beeldkwaliteitsplan Lloyds Terras

Bestemmingsplan Kerkstraat West

Beeldkwaliteitsplan Kerkstraat West

Vaststelling hogere grenswaarden geluidhinder Lloyds Terras, Havenstraat en Prins Hendrikplein

Een deel van het centrumgebied valt onder het plangebied Sorghvliet

Planhistorie