Een horecabedrijf starten

U wilt een horecabedrijf beginnen. Wat heeft u daarvoor nodig?

Exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning van de burgemeester nodig. Deze vergunning heeft te maken met openbare orde en veiligheid.

Drank- en horecavergunning

Verstrekt u alcoholhoudende dranken in uw horecabedrijf en worden die in uw bedrijf genuttigd, dan dient u een drank- en horecavergunning aan te vragen. Uw horecapand en alle leidinggevenden en personeel moeten aan een aantal eisen voldoen.

Terrasvergunning

Als u bij uw horecabedrijf op uw eigen terrein of in de openbare ruimte een terras wilt plaatsen, heeft u een terrasvergunning nodig. Een terrasvergunning is een onderdeel van de exploitatievergunning en uw drank- en horecavergunning.

Speelautomatenvergunning

Voor het plaatsen van speelautomaten heeft u een speelautomatenvergunning nodig op grond van de Wet op de Kansspelen. Behendigheidsautomaten mogen altijd worden geplaatst maar voor het plaatsen van kansspelautomaten zal worden gekeken of uw horecabedrijf hoogdrempelig is (restaurant of café).

Omgevingsvergunning

Gaat u nog bouwen, verbouwen of renoveren of het pand anders gebruiken? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor bouwen of het gebruik nodig heeft. Gaat u slopen, dan moet u een sloopmelding doen. Is het gebouw een monument, dan gelden andere regels voor bouwen en slopen.

Uw horecapand dient ook aan brandveiligheidseisen te voldoen. In vele gevallen dient een Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik te worden aangevraagd  of een Gebruiksmelding te worden gedaan.

Activiteitenbesluit Mileubeheer

Een horecabedrijf is een inrichting in het kader van de Wet Milieubeheer en valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbestluit Milieubeheer. Dit houdt in dat u een melding moet doen bij het oprichten of veranderen van het bedrijf.

Voor de beoordeling van de Melding dient u in ieder geval vooraf aan te geven wat aan de geurhinder wordt gedaan, wat de geluidsbelasting is, wat geloosd wordt; om zodoende te zien of het bedrijf aan de voorschriften kan voldoen.