Melding activiteitenbesluit horeca

Een horecabedrijf is een inrichting in het kader van de Wet Milieubeheer en valt onder de werkingsfeer van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit worden 3 categorieën bedrijven onderscheiden. Een horecabedrijf behoort tot een zogenaamd type B inrichting.

Dit houdt in dat u een Melding moet doen bij het oprichten of veranderen van het bedrijf. Aan het Activiteitenbesluit is de regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer verbonden en aan de hierin genoemde voorschriften zal moeten worden voldaan.
Te denken valt aan geurhinder, geluidsvoorschriften, afvoer van afvalstoffen, lozingen op de riolering middels een olie- en vet-afscheider e.d. Mogelijk dat een geurfilter, akoestisch onderzoek en/of een olie- en vet-afscheider noodzakelijk zullen zijn.

Voor de beoordeling van de Melding dient u in ieder geval vooraf aan te geven wat aan de geurhinder wordt gedaan, wat de geluidsbelasting is, wat geloosd wordt; om zodoende te zien of het bedrijf aan de voorschriften kan voldoen.

Via http://aimonline.nl/ kunt u de inrichting melden en voor het bedrijf van toepassing zijnde voorschriften downloaden.

Hoe werkt het?

Minimaal 4 weken voor het inwerking treden van het bedrijf dient de melding bij de gemeente binnen te zijn. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid gezamenlijk met een medewerker van de Omgevingsdienst de melding in te vullen. Voor nadere informatie kunt u ook contact met hen opnemen op 0598 - 788000.

Een Melding (met bijbehorende plattegrond) dient u tegelijkertijd met een aanvraag Omgevingsvergunning te doen. Dit is met de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) een indieningseis.

Bij het niet doen van een melding wordt de aanvraag buitenbehandeling gesteld.