Bestemmingsplan

Om de nieuwbouw van de school mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan is een ruimtelijk kader waarin beschreven wordt welke functies of activiteiten in een bepaald gebied mogelijk zijn. Zo moet bijvoorbeeld het huidige hoofdveld, waar nu nog een sportbestemming staat, worden aangepast zodat er straks een school op gebouwd kan worden. Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaruit moet blijken of de nieuwe gewenste functie uitvoerbaar is.

 • Bestemmingsplan “Leer- en Sportpark” gewijzigd vastgesteld

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 19 april 2022 het bestemmingsplan “Leer- en Sportpark” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied van het sportpark rond het stadion aan de Lange- leegte, het voormalige voetbalveld van Veendam 1894 en het techniekgebouw van de Winkler Prins aan de Raadsgildenlaan. Het plan is bedoeld om de gebruiksfuncties op de stadionlocatie te verbreden met diverse sport- en spelvoorzieningen en om op het voormalige hoofdveld van Veendam 1894 nieuwbouw mogelijk te maken ten behoeve van de Scholengemeenschap Winkler Prins. Deze plannen zijn onderdeel van de realisatie van een Leer- en sportpark (LSP).

 • Bestemmingsplan “Leer- en Sportpark” vastgesteld en omgevingsvergunning voor de bouw van twee schoolgebouwen aan de Raadsgildenlaan verleend

  14 juli 2020

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 22 juni 2020 het bestemmingsplan “Leer- en Sportpark” heeft vastgesteld. Tevens maken zij bekend dat zij op 7 juli 2020 met toepassing van de coördinatieregeling omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van twee schoolgebouwen aan de zuidzijde van de Raadsgildenlaan.

 • Verkeerskundig ontwerp

  07 september 2020

  Het verkeerskundig ontwerp is een uitwerking van de uitgangspunten die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Het verkeerskundig ontwerp wordt in nauwe afstemming met de klankbordgroep, waarin ook direct omwonenden zitten, verder uitgewerkt.