College gemeente Veendam gaat niet in beroep tegen winningsplan Nedmag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam heeft besloten geen beroep in te stellen tegen het Instemmingsbesluit winningsplan Nedmag 2018. Op basis van de aangedragen punten in de eerder ingediende zienswijze en de wijze waarop gereageerd is door de minister in het instemmingsbesluit, ziet het college geen inhoudelijke en juridische gronden om hiertegen beroep in te stellen.

Winningsplan

Op 30 april 2021 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met het door Nedmag B.V. ingediende winningsplan. Het winningsplan omvat de winningsactiviteiten van Nedmag vanuit bestaande en nieuwe bronnen. De gemeente Veendam heeft eerder advies gegeven op het ingediende winningsplan en een zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit. 

Standpunt

De minister heeft volgens het college binnen zijn bevoegdheden op basis van de Mijnbouwwet zoveel mogelijk aan de onderdelen van de eerder ingediende zienswijze gehoor gegeven. Daarnaast zijn de kwalitatieve en kwantitatieve onderdelen van het instemmingsbesluit in lijn met de technische beoordelingen van de Mijnraad en het SodM. Het besluit voldoet aan de technische beoordeling van het winningsplan door het SodM. Het college is er van overtuigd dat, gelet op de vele onderzoeken die in dit kader zijn uitgevoerd, er met uiterste zorgvuldigheid een beoordeling van het winningsplan tot stand is gekomen.

Veiligheid

Het college van de gemeente Veendam deelt de zorgen van haar inwoners ten aanzien van mijnbouwactiviteiten. In de overwegingen van het college zijn meerdere aspecten meegenomen. De veiligheid van de inwoners en het voorkomen van risico’s op gebouwschade zijn hierin het belangrijkste. Voor de beoordeling van de veiligheid hecht het college veel waarde aan de technische adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Mijnraad en wetenschappelijke studies naar de effecten van mijnbouwactiviteiten. Deze instanties beschikken over de technische kennis en expertise om mijnbouwactiviteiten te toetsen op risico’s en veiligheid. Hieruit blijkt dat de vergunde winning uit bestaande en nieuwe bronnen veilig en verantwoord kan plaatsvinden. In het besluit van de minister ontbreekt de realisatie van een onafhankelijk schadefonds buiten Nedmag. Dit was wel opgenomen in het ontwerpbesluit van de minister. Gebleken is echter dat de minister hiervoor in het vergunningstraject van een winningsplan geen bevoegdheden heeft. Het ontbreken van een besluit over de realisatie van dit fonds is volgens het college geen juridische grond om in beroep te gaan. De minister ziet echter wel ander mogelijkheden om hierin te voorzien. Naast de bestaande mogelijkheden in de Mijnbouwwet wordt er door de minister gestuurd op de totstandkoming van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen Nedmag, de gemeenten Veendam en Midden-Groningen en het waterschap Hunze & Aa’s. 

Schadeprotocol

De landelijke en onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade gaat binnenkort het schadeprotocol voor de mijnbouwbranche zoutwinning uitvoeren. Hiermee wordt volgens het college een hoop onduidelijkheid voor inwoners weggenomen. Het ontstaan van schade aan gebouwen is een buitengewoon complexe materie. Het college begrijpt dat dit voor inwoners niet in alle situaties te begrijpen of te duiden is, wanneer zij geconfronteerd worden met schade aan hun woning. Doel van de Commissie Mijnbouwschade is schademelders in het proces van schademelding te ontzorgen en het wegnemen van de afhandeling van meldingen bij de mijnbouwbedrijven. Het schadeprotocol zoutwinning verkeert in de afrondende fase. De gemeente blijft de voortgang en daarop volgende uitvoering nauwlettend in de gaten houden.