Aanleg sportdeel

Voor de aanleg van het sportdeel gaat Aannemersbedrijf Koen Meijer B.V. de werkzaamheden uitvoeren. Hierbij gaat het om een uitbreiding van de parkeerplaats, aanleg van een wielerbaan met een brug en een tunnel en een pad vanaf de parkeerplaats naar de begraafplaats. Ook worden twee voetbalvelden gerenoveerd. Daarvan wordt één omgebouwd naar een hybrideveld. De toegang vanaf de Langeleegte naar het Leer- en Sportpark wordt aangepast, zodat gebruikers op een veilige manier op het park kunnen komen. Tot slot worden er op een aantal plaatsen hekken en poorten geplaatst.

Planning en bereikbaarheid

Eind juni 2020 is er gestart met de renovatie van twee voetbalvelden waarvan één gedeeltelijk wordt omgebouwd naar een hybrideveld. Deze voetbalvelden moeten gereed zijn voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen. Er vindt tot september 2020 geen verandering plaats in de bereikbaarheid van het sportpark. Alles is gewoon bereikbaar zoals dat nu ook het geval is. 

Hybrideveld

Hybridevoetbalvelden bieden voetbalverenigingen de mogelijkheid om een voetbalveld veelvuldig te gebruiken, zonder dat dit direct ten koste gaat van de grasmat. Een hybrideveld heeft een mat die bestaat uit een combinatie van kunstgras en natuurgras.

Leefbaarheid en veiligheid

De leefbaarheid en veiligheid voor omwonenden, gebruikers, verkeer en werknemers rondom het werkgebied zijn een belangrijk aandachtspunt tijdens de werkzaamheden en wordt regelmatig besproken. Doel hiervan is om aandacht te houden en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen.

Externe veiligheidsexpert

Voor dit project is er een externe veiligheidskundige in die, met de betrokken uitvoerders, werkplekinspecties uitvoert. Ook wordt de veiligheidskundige ingeroepen als er twijfel over de veiligheid ontstaat tijdens de uitvoering van het werk.

Orde en netheid

Aan het einde van elke werkdag controleert de aannemer het werkterrein op situaties die invloed hebben op de leefbaarheid. Deze ronde wordt gedaan aan de hand van de checklist “Orde & Netheid”.

Checklist Orde & Netheid: Dagelijks rondje langs stakeholders uitgevoerd; Geen hinderlijk geparkeerde auto's; Correcte afzetting van het werkvak; Geen zwerfvuil rondom afzetting; Geen losliggend materiaal buiten het werkvak; Bebording juist geplaatst en intact; Tijdelijke voetpaden zijn veilig en aaneengesloten.

Verkeer

Het bouwverkeer wordt, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden,  vanaf de kruising Langeleegte - Korteleegte het werkgebied ingeleid via een aparte bouwweg. De route van het bouwverkeer is gescheiden van de fiets- en voetgangersstromen naar de Winkler Prins en sportaccommodaties met  bestaande afzettingen en/of rood-witte kunststof barriers.

Vragen en aanvullende informatie

Regelmatig wordt de omgeving geïnformeerd door informatiebrieven, nieuwsbrieven en via veendam.nl/lsp. Tijdens de werkzaamheden heeft de aannemers een kantoorruimte in stadion De Langeleegte. Deze projectlocatie is in het wielercafé van de Stormvogels. Vanuit deze ruimte organiseren zij wekelijks een inloopmoment. Omwonenden en gebruikers kunnen vrij binnenlopen om vragen en/of opmerkingen met onze uitvoerder en/of omgevingsmanager te bespreken.

Het wekelijkse inloopmoment start vanaf 14 augustus 2020 op vrijdag tussen 15:00 en 16:00 uur.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over de werkzaamheden aan het sportdeel van het Leer- en Sportpark? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Marinus Kanninga van Aannemersbedrijf Koen Meijer BV. Hij is telefonisch bereikbaar via 0598-627999 of 06-41350054. Een e-mail sturen kan naar marinus@koenmeijer.nl.