Bestemmingsplan “Leer- en Sportpark” vastgesteld en omgevingsvergunning voor de bouw van twee schoolgebouwen aan de Raadsgildenlaan verleend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 22 juni 2020 het bestemmingsplan “Leer- en Sportpark” heeft vastgesteld. Tevens maken zij bekend dat zij op 7 juli 2020 met toepassing van de coördinatieregeling omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van twee schoolgebouwen aan de zuidzijde van de Raadsgildenlaan.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied van het sportpark rond het stadion aan de Langeleegte, het voormalige voetbalveld van Veendam 1894 en het techniekgebouw van de Winkler Prins aan de Raadsgildenlaan. Het plan is bedoeld om de gebruiksfuncties op de stadionlocatie te verbreden met diverse sport- en spelvoorzieningen en om op het voormalige hoofdveld van Veendam 1894 nieuwbouw mogelijk te maken ten behoeve van de Scholengemeenschap Winkler Prins. Deze plannen zijn onderdeel van de realisatie van een Leer- en sportpark (LSP).

De verleende omgevingsvergunning heeft betrekking op twee nieuw te bouwen schoolgebouwen op het voormalige hoofdveld van Veendam 1894. Burgemeester en wethouders hebben besloten om de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning gecoördineerd voor te bereiden.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. Op de verbeelding is de bestemming Water verruimd en in de toelichting zijn diverse onderwerpen nader omschreven. De omgevingsvergunning is overeenkomstig de ontwerpvergunning verleend.

Plan inzien

Met ingang van 14 juli 2021 liggen het bestemmingsplan “Leer- en Sportpark” en de verleende-omgevingsvergunning gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 5 Veendam. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl of veendam.nl/lsp. De ID-code van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0047.08BPLeerSport-0401. De omgevingsvergunning is als bijlage bij het bestemmingsplan eveneens digitaal te raadplegen.

In beroep?

Tot en met 24 augustus 2020 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en/of het verlenen van de omgevingsvergunning. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan uitsluitend worden ingesteld door de aanvrager of door een belanghebbende:

  • die tijdig zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan resp. de ontwerpvergunning naar voren heeft gebracht, of
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht, of
  • die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan resp. die bij het verlenen van de vergunning ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn aangebracht.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij genoemde Afdeling via het digitaal loket van de Raad van State. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

 Digitaal bestemmingsplan

Veendam, 13 juli 2020

Gemeenteblad en Staatscourant