Nieuwsbrief LSP 01 - juni 2020

Modern, eigentijds en compleet leer- en sportcomplex krijgt vorm

Henk Jan Schmaal

In mei 2016 heeft de raad van de gemeente Veendam ingestemd met de realisatie van een Leer- en Sportpark (LSP) in de omgeving van de Raadsgildenlaan / sportcomplex De Langeleegte.

Een modern en compleet leer-sportpark sluit meer aan bij de huidige behoefte en heeft voordelen in beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden. Ook wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt. Er is gestart met het sportgedeelte. In 2020 wordt gestart met de bouw van een nieuw schoolgebouw.

Onderwijs

In 2011 is het techniekgebouw van Scholengemeenschap Winkler Prins (rode gebouw) aan de Raadsgildenlaan gerealiseerd. Dit was de eerste stap in de realisatie van het LSP. De gemeente Veendam en Scholengemeenschap Winkler Prins (WP) hebben afspraken gemaakt over de verdere uitwerking van het onderwijsdeel. Het onderwijsdeel komt op het huidige hoofdveld van Veendam 1894.

Sport

Op de stadionlocatie worden de gebruiksfuncties verruimd. Er komt een wielerbaan en diverse andere sport- en spelvoorzieningen. Veendam 1894 krijgt op de stadionlocatie een nieuw hoofdveld. Een deel van de werkzaamheden zijn al uitgevoerd of starten binnenkort. Schoolsportactiviteiten kunnen in het stadion en op de omliggende velden worden gehouden, maar ook andere activiteiten.

Wethouder Henk Jan Schmaal

Bestemmingsplan

Om de nieuwbouw van de school mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan is een ruimtelijk kader waarin beschreven wordt welke functies of activiteiten in een bepaald gebied mogelijk zijn. Zo moet bijvoorbeeld het huidige hoofdveld, waar nu nog een sportbestemming staat, worden aangepast zodat er straks een school op gebouwd kan worden. Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaruit moet blijken of de nieuwe gewenste functie uitvoerbaar is. Denk hierbij aan onderzoek naar flora en fauna, bodemkwaliteit, wateropvang en naar verkeerintensiteit en afwikkeling. Tijdens de informatiebijeenkomsten over het bestemmingsplan zijn er veel vragen gesteld over verkeer. Binnen het bestemmingsplan zijn verschillende verkeerskundige oplossingen mogelijk. Dit betekent dat met de vastgestelde uitgangspunten een verkeerskundig ontwerp verder wordt uitgewerkt. Het bestemmingsplan Leer- en Sportpark wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.

Verkeerskundig ontwerp

Het verkeerskundig ontwerp is een uitwerking van de uitgangspunten van die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Het verkeerskundig ontwerp wordt in nauwe afstemming met de klankbordgroep, waarin ook omwonenden zitten, de komende maanden verder uitgewerkt. Samen met een verkeerskundig adviesbureau en de klankbordgroep wordt een ontwerp gemaakt. Hiermee zijn al verschillende mogelijkheden besproken. Alle varianten worden besproken, waarbij de verkeersveiligheid leidend is. Wilt u ook betrokken worden bij de ontwikkeling van het verkeerskundige ontwerp? Laat dit weten via een e-mail aan info@veendam.nl.

Aanbesteding

Voor de aanleg van het sportdeel en de bouw van het schoolgebouw van het LSP zijn er in de afgelopen tijd diverse aanbestedingen geweest dit net afgerond zijn. Voor de aanleg van het sportdeel van het LSP gaat Aannemersbedrijf Koen Meijer BV uit Veendam de werkzaamheden uitvoeren. De verwachting is dat deze werkzaamheden begin juli 2020 starten en tot het voorjaar van 2021 zullen duren. De nieuwe schoolgebouwen worden gebouwd door Aannemersbedrijf Bramer BV uit Vriezenveen. Het installatiewerk wordt gedaan door Niemeijer Installatietechniek BV uit Emmen.

De verwachting is dat de bouw in september 2020 start en ongeveer een jaar gaat duren.

Hier bouwen wij voor de toekomst van Veendam. Ontwikkeling Leer- en Sportpark: Nieuwbouw school

Bouwverkeer

Voor de werkzaamheden aan het sportpark maakt het bouwverkeer gebruik van de inrit van het sportpark vanaf de Langeleegte. Voor de bouw van de nieuwe schoolgebouwen maakt het bouwverkeer gebruik van de Raadsgildenlaan. Met de bouwaannemer zijn afspraken gemaakt en worden maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te waarborgen en overlast te beperken. Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van een tijdelijke inrit en vindt bij bijzonder transport begeleiding van het bouwverkeer plaats.

Tijdelijke inrit

Er wordt een tijdelijke inrit aangelegd om het bouwverkeer naar de bouwlocatie zo veel mogelijk te scheiden van vooral het fietsverkeer op de Robijnlaan en van het andere verkeer dat gebruik maakt van de bestaande inritten/ingangen naar de scholen. Voor de tijdelijke inrit wordt een tijdelijke dam aangelegd. Hierdoor wordt het bouwverkeer achter het rode schoolgebouw en bijbehorende parkeerterrein langs geleid. Om dit mogelijk te maken worden een aantal bomen gekapt. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. Als de bouw klaar is wordt de bouwplaats opgeruimd en de tijdelijke inrit met dam verwijderd. Daarna worden nieuwe bomen geplant ter vervanging van de gekapte bomen.

Verkeersbegeleiding

In het contract met de aannemer is opgenomen dat er rekening gehouden moet worden met het verkeer vanuit de wijk en schoolgaande kinderen. Vooral tijdens de piekmomenten (begin van de dag, tussen de middag en rond drie uur) moet de aannemer extra alert zijn. De aannemer gaat, wanneer er sprake is van het bijzonder en zwaar bouwverkeer, het bouwverkeer begeleiden vanaf de Raadsgildenlaan tot op de bouwplaats. Lossen gebeurt alleen op de bouwplaats en niet langs de weg.

Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de schoolgebouwen is gepland in juli / augustus 2020. Dan start het aanleggen van de tijdelijke inrit met dam, het aanleggen van een tijdelijke bouwweg met parkeerplaats achter het rode gebouw, het verwijderen van bomen en het opschonen van het voetbalveld (verwijderen hekken etc.). De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Koen Meijer BV. Voorafgaande aan de start van de uitvoering van de werkzaamheden zullen de bewoners in de directe nabijheid geïnformeerd worden.

Verhalenbanken

De Veendammers van het Jaar 2016 hebben een project gestart om de openbare ruimte van het LSP te verfraaien. De initiatiefnemers ontwikkelen verhalenbanken en gaan die plaatsen als het LSP klaar is. Verhalenbanken zijn mozaïekbanken waarop een verhaal wordt afgebeeld dat samen met inwoners of leerlingen van de school wordt gemaakt. Op de banken is ruimte om het verhaal van de verschillende kernen in de gemeente Veendam, Veendam, Wildervank, Ommelanderwijk, Zuidwending en/of Borgercompagnie te vertellen.

Bouwen aan een mozaïekbank

Veendam: Sportpark De Langeleegte

Inrichting sportgedeelte Leer- en Sportpark

Kaart Sportpark: Inrichting sportgedeelte LSP

Contact

Meer informatie of vragen? Kijk op www.veendam.nl/lsp of neem contact op met de gemeente Veendam: Telefoon 0598 652222 E-mail info@veendam.nl.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Veendam, afdeling Communicatie

U kunt deze nieuwsbrief ook als pdf downloaden: Nieuwsbrief LSP 01 - juni 2020 (pdf, 2.218 kB)