Nieuwsbrief LSP 02 - november 2020

Realisatie van het Leer- en Sportpark (LSP) is in volle gang

Henk Jan Schmaal

De realisatie van het Leer- en Sportpark (LSP) is in volle gang. Twee schoolgebouwen worden op het voormalige hoofdveld van Veendam 1894 gebouwd. Rond de stadionlocatie en het sportpark worden de gebruiksfuncties verruimd. Er komen een wielerbaan en diverse andere sport- en spelvoorzieningen. De stadionlocatie is het nieuwe hoofdveld van Veendam 1894.

Versterken

Het is erg belangrijk dat kinderen regelmatig sporten. Dat heeft niet alleen te maken met leren verliezen en winnen en het kunnen functioneren in een team, maar heeft ook een positief effect op hoe jij je voelt. Regelmatig sporten verbetert bovendien de leerprestaties. Het LSP kan daar aan bijdragen. Hiermee wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt. Als het LSP klaar is, kunnen de sportactiviteiten van de school in samenwerking met de verschillende verenigingen in het stadion en op de omliggende velden worden gehouden.

Bouw en aanleg

De komende maanden wordt er nog druk gebouwd. Het sportgedeelte (velden en wielerbaan) is, naar verwachting, medio 2021 klaar. De eerste nieuwe velden zijn eind oktober 2020 in gebruik genomen. De bouwtijd van de nieuw te bouwen school is ongeveer één jaar. Daarna wordt begonnen aan de renovatie van het huidige hoofdgebouw aan de Raadsgildenlaan 1. Als dat ook klaar is staat er een modern en compleet leer- en sportpark voor ruim 2000 leerlingen en de verenigingen.

Wethouder Henk Jan Schmaal

Bouwverkeer

De nieuwe schoolgebouwen worden gebouwd door Aannemersbedrijf Bramer BV uit Vriezenveen. Het installatiewerk wordt gedaan door Niemeijer Installatietechniek BV uit Emmen. In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat er vanaf de start van de werkzaamheden aandacht is voor een goede en veilige afwikkeling van bouwverkeer. Voor de werkzaamheden aan het sportpark maakt het bouwverkeer gebruik van de inrit van het sportpark vanaf de Langeleegte. Voor de bouw van de nieuwe schoolgebouwen maakt het bouwverkeer gebruik van de Raadsgildenlaan. Met de bouwaannemer zijn afspraken gemaakt en worden maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te waarborgen en overlast te beperken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke inrit en vindt bij bijzonder transport begeleiding van het bouwverkeer plaats.

Tijdelijke inrit bouw schoolgebouwen

Er is een tijdelijke inrit aangelegd om het bouwverkeer naar de bouwlocatie van de schoolgebouwen zo veel mogelijk te scheiden van vooral het fietsverkeer op de Robijnlaan en van het andere verkeer dat gebruik maakt van de bestaande inritten/ingangen naar de scholen. Het bouwverkeer gaat achter het rode schoolgebouw en bijbehorende parkeerterrein langs. Als de bouw klaar is wordt de bouwplaats opgeruimd en de tijdelijke inrit met dam verwijderd. Daarna worden nieuwe bomen geplant ter vervanging van de gekapte bomen.

Verkeersbegeleiding

In het contract met de aannemer is opgenomen dat er rekening gehouden moet worden met het verkeer vanuit de wijk en schoolgaande kinderen. Vooral tijdens de piekmomenten (begin van de dag, tussen de middag en rond drie uur) moet de aannemer extra alert zijn. De aannemer gaat, wanneer er sprake is van het bijzonder en zwaar bouwverkeer, het bouwverkeer begeleiden vanaf de Raadsgildenlaan tot op de bouwplaats. Lossen gebeurt alleen op de bouwplaats en niet langs de weg.

Sportdeel

Het bouwverkeer voor de aanleg van het sportdeel wordt, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, vanaf de kruising Langeleegte - Korteleegte het werkgebied ingeleid via een aparte bouwweg. De route van het bouwverkeer is gescheiden van de fiets- en voetgangersstromen naar de Winkler Prins en sportaccommodaties met bestaande afzettingen en/of rood-witte kunststof barrières. 

Verkeerskundig ontwerp

Het verkeerskundig ontwerp is een uitwerking van de uitgangspunten voor verkeer die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Het verkeerskundig ontwerp wordt in nauwe afstemming met de klankbordgroep, waarin ook omwonenden zitten, uitgewerkt. Samen met een verkeerskundig adviesbureau en de klankbordgroep wordt een ontwerp gemaakt. Alle varianten worden besproken, waarbij de
verkeersveiligheid leidend is.

Campus

Het gebied rondom en tussen de schoolgebouwen en de nog aan te leggen haal- en brengvoorziening bij scholengemeenschap Winkler Prins is een deelproject van het Leer- en Sportpark. Dit gebied noemen we de Campus. Voor het ontwerp en de voorbereiding van de Campus hebben wij een adviesbureau geselecteerd. Dit hebben wij de afgelopen anderhalve maand gedaan door middel van een aanbesteding. Het bureau dat deze werkzaamheden gaat doen is RoyalHaskoningDHV. Zoals ook in de raadsvergadering van 22 juni 2020 met het vaststellen van het bestemmingsplan LSP is toegezegd, komt het ontwerp van de haal- en breng voorziening in overleg en nauwe afstemming met een klankbordgroep tot stand. Hierbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de verschillende varianten en voorkeuren. Binnenkort starten de overleggen hierover. De wijze waarop is onzeker in verband met de maatregelen rondom corona. Het ontwerp wordt uiteindelijk gepresenteerd aan de hand van tekeningen en een nadere toelichting. De voorkeur is om dit via een inloopbijeenkomst te organiseren. Lukt dit niet vanwege de maatregelen, dan gaat dit online plaatsvinden. In de volgende nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Winkler Prins is altijd in beweging

Scholengemeenschap Winkler Prins kent een lange historie. Op initiatief van Anthony Winkler Prins opende Veendam in 1866 als eerste plattelandsgemeente de deuren van de Hogere Burgerschool. In 1910 verhuisden de leerlingen naar een nieuw gebouw, dat wij nu kennen als het Veenkoloniaal Museum.

Ferdinand VinkeOud-leerlingen herinneren zich nog hoe het was. De ramen die zo hoog zaten dat je niet naar buiten kon kijken, want dat leidde maar af. De stenen vloer en trappen die zo koud waren dat je er niet op ging zitten. En in de pauze moest je naar buiten, weer of geen weer. Wat een verschil met onze huidige schoolgebouwen, waar we de buitenwereld zoveel mogelijk naar binnen halen. Letterlijk en figuurlijk. Waar leerlingen op leerpleinen, in projectruimtes en in de mediatheek samenwerken, gebruikmakend van hun iPad. Waar ze kunnen ontspannen op de bankjes in de gang, in de kantine, of buiten bij de pingpongtafel en in de pannakooi. Het onderwijs is altijd in beweging en Winkler Prins beweegt mee.

Een voorlopig hoogtepunt in de geschiedenis van het onderwijs in de gemeente Veendam is het eigentijdse, duurzame, toekomstbestendig leer- en sportpark dat ik nu vanuit mijn raam gebouwd zie worden. Een prachtig resultaat van de goede samenwerking tussen de gemeente Veendam en Winkler Prins waar leren en bewegen samenkomen. Het Leer- en Sportpark sluit aan bij de behoeften van nu en heeft voordelen wat betreft beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden van alle partijen die er straks een onderkomen hebben.

Ferdinand Vinke, bestuurder Winkler Prins

Op onze school is plek voor iedereen

Ineke JagerWe hebben er met z’n allen zo lang over nagedacht! In januari 2017 zijn we met het brugklasteam op bezoek gegaan bij andere scholen in Noord-Nederland, om ideeën op te doen. Dan krijg je interessante gesprekken. Hoe willen we ons onderwijs vormgeven? Wat willen we wel en wat beslist niet? Hoe kunnen we in het gebouw onze visie op onderwijs uitdragen? Wat hebben we nódig voor ons onderwijs? Maar vooral: wat hebben onze leerlingen nodig?

In het noorden zijn maar weinig scholen met een eigen brugklasgebouw. Er zijn wel scholen waar het brugjaar een eigen ingang heeft, of een eigen verdieping. Omdat we allemaal weten dat het voor deze leerlingen belangrijk is om zich geborgen te voelen. Een eigen gebouw voor de brugklas, zoals wij nu krijgen, is uniek. Het geeft ons de mogelijkheid om het helemaal in te richten voor deze leeftijdsgroep.

Brugklassers zijn beweeglijk, hebben veel energie. Daarom wilden we hen letterlijk de ruimte geven. De school wordt ruim, open en licht. De lokalen zijn gegroepeerd rondom een centraal plein. De lessen worden klassikaal gegeven, maar op het plein kan ook in groepjes worden gewerkt, of alleen. Op de bovenverdieping zijn lokalen voor de theoretische vakken, daar heerst rust. Beneden zijn de praktische, creatieve vakken en de relaxruimtes voor leerlingen en medewerkers. Er zijn veel ontmoetingsplekken, van gezellige zitjes tot de grote tribunetrap in de kantine. Maar alles in het zicht, omdat we het belangrijk vinden dat elke leerling wordt gezien. Op onze school is plek voor iedereen en niemand blijft achter.

De inrichting van het gebouw past bij het groeimodel waar we op Winkler Prins mee werken. Een leerling stroomt op een bepaald niveau in en kan werken op een hoger niveau. Doordat alle brugklasleerlingen in één gebouw zitten, komen ze elkaar veel meer tegen. Dat is een voordeel als je na het brugjaar doorstroomt naar een van de deelscholen. Je kent dan al heel wat leerlingen van je nieuwe klas

Ineke Jager, directeur brugjaar

Aanleg sportdeel

De aanleg van het sportdeel wordt uitgevoerd door Aannemersbedrijf Koen Meijer B.V. Hierbij gaat het om een uitbreiding van de parkeerplaats, aanleg van een wielerbaan met een brug en een tunnel en een pad vanaf de parkeerplaats naar de begraafplaats. De toegang vanaf de Langeleegte naar het Leer- en Sportpark wordt aangepast, zodat gebruikers op een veilige manier op het park kunnen komen. Tot slot worden op een aantal plaatsen hekken en poorten geplaatst.

Sanering sloot

Een onderdeel van de werkzaamheden voor de aanleg van het sportdeel is het saneren van een sloot die achter de woningen aan de Langeleegte loopt. Tijdens een bodemonderzoek is gebleken dat er in de sloot stoffen zitten die daar niet horen te zitten. De stoffen zorgen op dit moment niet voor risico’s. Omdat er nu werkzaamheden worden uitgevoerd, is besloten de stoffen te verwijderen en daarmee de sloot te saneren. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de daarvoor gestelde eisen. Omdat de werknemers direct met deze stoffen in contact komen, dragen zij speciaal beschermende kleding.

Hybride voetbalvelden

Eind juni 2020 is gestart met de renovatie van twee voet-balvelden waarvan één gedeeltelijk is omgebouwd naar een hybrideveld. Hybride voetbalvelden bieden voetbalverenigingen de mogelijkheid om een voetbalveld veelvuldig te gebruiken, zonder dat dit direct ten koste gaat van de
grasmat. Een hybrideveld heeft een mat die bestaat uit een combinatie van kunstgras en natuurgras. De velden zijn eind oktober 2020 in gebruik genomen.

Leefbaarheid en veiligheid

De leefbaarheid en veiligheid voor omwonenden, gebruikers, verkeer en werknemers rondom het werkgebied zijn een belangrijk aandachtspunt tijdens de werkzaamheden en worden regelmatig besproken. Doel hiervan is om aandacht te houden en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen. Voor dit project is een externe veiligheidskundige die, met de betrokken uitvoerders, werkplekinspecties uitvoert. Ook wordt de veiligheidskundige ingeroepen als er twijfel over de veiligheid ontstaat tijdens de uitvoering van het werk. Aan het einde van elke werkdag controleert de aannemer het werkterrein op situaties die invloed hebben op de leefbaarheid.

Verhalenbanken

De Veendammers van het Jaar 2016 zijn een project gestart om de openbare ruimte van het LSP te verfraaien. De initiatiefnemers ontwikkelen verhalenbanken en gaan die plaatsen als het LSP klaar is. Verhalenbanken zijn mozaïekbanken waarop een verhaal wordt afgebeeld dat samen met inwoners of leerlingen van de school wordt gemaakt. Op de banken is ruimte om het verhaal van de verschillende kernen in de gemeente Veendam, Wildervank, Ommelanderwijk, Zuidwending en/of Borgercompagnie te vertellen.

Contact

Meer informatie of vragen? Kijk op www.veendam.nl/lsp of neem contact op met de gemeente Veendam:

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over de werkzaamheden van het Leer- en Sportpark? Neem dan contact op met de aannemer.

Bouw schoolgebouwen

Bramer BV
Telefoon 0546 562555

Aanleg sportdeel

Omgevingsmanager Marinus Kanninga, Aannemersbedrijf Koen Meijer BV
Telefoon 0598 627999 of 06 41350054
E-mail marinus@koenmeijer.nl

Spreekuur

Tijdens de werkzaamheden heeft de aannemer van het sportdeel een kantoorruimte in stadion De Langeleegte. Deze projectlocatie is in het wielercafé van de Stormvogels. Vanuit deze ruimte organiseren zij wekelijks een inloopmoment op vrijdag tussen 15.00 en 16.00 uur. Omwonenden en gebruikers kunnen vrij binnenlopen om vragen en/of opmerkingen met onze uitvoerder en/of omgevingsmanager te bespreken.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Veendam, afdeling Communicatie

U kunt deze nieuwsbrief ook als pdf downloaden: Nieuwsbrief LSP 02 - november 2020 (pdf, 2.039 kB)