Nieuwsbrief LSP 03 - april 2021

Leer- en Sportpark (LSP) krijgt vorm!

Henk Jan SchmaalDe realisatie van het Leer- en Sportpark (LSP) is in volle gang. Bij de twee schoolgebouwen op het voormalige hoofdveld van Veendam 1894 en rondom de stadionlocatie en het sportpark wordt hard gewerkt om het LSP klaar te maken voor de toekomstige gebruikers.

Versterken

Het is erg belangrijk dat kinderen regelmatig sporten. Dat heeft niet alleen te maken met leren verliezen en winnen en het kunnen functioneren in een team, het heeft ook een positief effect op hoe jij je voelt én verbetert bovendien de leerprestaties. Het LSP kan daar aan bijdragen. Hiermee wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt. Als het LSP klaar is, kunnen de sportactiviteiten van de school in samenwerking met de verschillende verenigingen in het stadion en op de omliggende velden worden gehouden.

Bouw en aanleg

De komende maanden wordt er nog druk gebouwd. Het sportgedeelte (velden en wielerbaan) is, naar verwachting, medio 2021 klaar. De eerste nieuwe velden zijn eind oktober 2020 open gegaan. Het streven is dat de nieuwe schoolgebouwen in het schooljaar 2021-2022 in gebruik worden genomen. Daarna wordt begonnen aan de renovatie van het huidige hoofdgebouw aan de Raadsgildenlaan. Als dat ook klaar is staat er een modern en compleet leer- en sportpark voor ruim 2000 leerlingen en de verenigingen.

Wethouder ing. Henk Jan Schmaal

Haal- en brengvoorziening

In het kader van de ontwikkeling van het LSP is de afgelopen tijd gewerkt aan een ontwerp voor een haal- en brengvoorziening. Dit is gebeurd in afstemming met de klankbordgroep, bestaande uit een aantal omwonenden, onder leiding van adviesbureau HaskoningDHV. Dit heeft geleid tot de
adviesnotitie haal- en brengvoorziening Campus WP.

Doelstelling

De afgelopen jaren is overlast ervaren, doordat bij het brengen en halen van kinderen chaotische verkeerssituaties ontstonden. Haal- en breng verkeer zorgde voor onoverzichtelijke situaties op het kruispunt Raadsgildenlaan/Robijnlaan en de Robijnlaan zelf. De fietsers en automobilisten maakten gebruik van één ruimte en zorgden voor een onoverzichtelijke situatie en voor veel ergernis en overlast. Daarom is een locatieonderzoek gedaan met de klankbordgroep. De doelstelling voor het locatieonderzoek naar de haal- en brengvoorziening, geformuleerd samen met de klankbordgroep, was het tot een minimum beperken van de overlast van verkeer als gevolg van het halen en brengen van leerlingen. Om de doelstelling te bereiken is geconcludeerd dat er een aparte haal- en brengvoorziening moet komen met voldoende capaciteit. Verkeerskundigen hebben bij het vinden van een mogelijke oplossing rekening gehouden met ervaringen vanuit de wijk.

impressie haal- en brengvoorzieningHaal- en brengvoorziening

Met de klankbordgroep is vooral gesproken over de locatie van de haal- en brengvoorziening, het aantal parkeerplekken en overlast door het verwachte extra verkeer. In het traject zijn alle locaties die de verschillende deelnemers als optie zagen benoemd. En deze zijn uitvoerig besproken en de argumenten voor en tegen zijn op een rij gezet. Uiteindelijk is het een afweging van argumenten voor en tegen vanuit de verschillende deelnemers die leiden tot een voor- keurslocatie. Er is gekozen voor een haal- en brengvoorziening aan de Raadsgildenlaan ter hoogte van de fietsenstalling bij het hoofdgebouw van de Winkler Prins. Deze locatie heeft een capaciteit van 20 parkeerplekken wat uit de berekening voldoende is gebleken. Hierbij worden de bomen die de Raadsgildenlaan de laanstructuur geven behouden.

Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de laad- en losvoorziening (circa 8 parkeerplekken) achter het Rode gebouw dicht bij de entree van de twee VMBO gebouwen. Dit is extra parkeergelegenheid die ook door ouders kan worden gebruikt, maar die niet wordt ingericht en aangeduid als haal- en brengvoorziening. Met de haal- en brengvoorziening bij het hoofdgebouw ontstaat een situatie waarbij fietsers en haal- en brengverkeer gescheiden worden. De voorziening is daarmee ook een keerlus waarmee het keren van automobilisten op de Raadsgildenlaan wordt voorkomen.

bouwplaats haal- en brengvoorzieningCapaciteit

Met deze oplossing wordt voldaan aan de uitgangspunten zoals besproken in de klankbordgroep, namelijk een aparte voorziening op een goede locatie met voldoende capaciteit en met daarbij nog een extra voorziening. Het realiseren van een voorziening die voldoet aan de doelstelling betekent niet dat overlast in zijn geheel niet meer voorkomt. Incidenteel zijn er momenten te bedenken dat de voorziening niet voldoende is, bijvoorbeeld wanneer het weer (bijvoorbeeld sneeuw en ijzel) zo slecht is dat meer leerlingen dan gebruikelijk gebracht en gehaald worden. Het kan dan voorkomen dat er alsnog langs de Raadsgildenlaan wordt geparkeerd. Omdat dit incidenteel is en er een snelheidsregime (30km/u) geldt, is er geen sprake van een onveilige situatie. Ook moeten automobilisten zich aanpassen aan de zich dan voorkomende verkeerssituatie.

Ontsluiting Gildenbuurt bij calamiteiten

In de klankbordgroep is ook de calamiteitenontsluiting van de Gildenbuurt aan de orde gekomen. Er is door bewoners aangegeven dat bij calamiteiten de ontsluiting van de wijk problematisch is. Er zijn een aantal alternatieve ontsluitingen meegenomen in het onderzoek om verkeer bij calamiteiten langs te leiden. Op één locatie wordt een aanpassing uitgevoerd. De fietsdoorsteek tussen de Zerkhouwerstraat en Raadsgildenlaan wordt verbreed zodat, in geval van een calamiteit, deze doorsteek gebruikt kan worden. De doorsteek blijft een fietsdoorsteek met klappaaltjes om in normale situaties verkeer te weren. De mogelijke calamiteitenroutes zijn bekend bij de hulpdiensten en in het geval van een calamiteit geven zij aanwijzingen aan automobilisten.

Aanleg sportdeel

De aanleg van het sportdeel wordt uitgevoerd door Aannemersbedrijf Koen Meijer B.V. Hierbij gaat het om een uitbreiding van de parkeerplaats, aanleg van een wielerbaan met een brug en een tunnel en een pad vanaf de parkeerplaats naar de begraafplaats. De toegang vanaf de Langeleegte naar het Leer- en Sportpark wordt aangepast, zodat gebruikers op een veilige manier op het park kunnen komen. Tot slot worden er op een aantal plaatsen hekken en poorten geplaatst.

Parkeerplaats

Op de nieuwe, veel grotere, parkeerplaats kunnen 320 auto’s staan. De gemeente verwacht dat dit nodig is gezien alle activiteiten op het LSP die soms ook gelijktijdig plaatsvinden. Daarnaast wordt de parkeerplaats gebruikt door docenten en leerlingen van de Winkler Prins. Ook kan de parkeerplaats gebruikt worden bij grotere uitvaarten op begraafplaats Buitenwoelhof om de parkeerdruk aan de Langeleegte te verminderen.

Bouw loperLoper

De loper verbindt de grote parkeerplaats met het terrein van de Winkler Prins. De loper wordt op ongeveer 1 meter boven het maai veld aangelegd en wordt met grote afgewerkte betonnen treden een blikvanger op het terrein.

Skills Garden

Op het LSP komen twee beweegpleinen, genaamd Skills Garden. Het uitgangspunt voor de inrichting van de Skills Garden zijn de tien grondvormen van bewegen die centraal staan in het zogenoemde Athletic Skills Model (ASM). Deze grondvormen van bewegen komen terug in iedere denkbare sport- en beweegactiviteit. Het ASM is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel voor de topsport, de breedtesport en ongeorganiseerde sport, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst en cultuur. De optimale ontwikkeling vindt plaats als alle partijen vanuit eenzelfde, gefundeerde visie werken, met de beweger centraal. Deze nieuwe manier van denken over bewegen is de basis van kwalitatieve beweegprogramma’s, met minder blessures en uitval. Variatie en plezier vormen de basis voor een leven lang gezond bewegen.

impressie sportveldUrban Sports

De Urban Sports winnen steeds meer aan populariteit in Nederland. Onder Urban Sports vallen onder andere freerunning, pumptrack en de skatesport. Om te voorzien in deze sportbehoefte is een deel van de Skills Gardens ingericht met een gezamenlijk Urban Sports ontwerp, waarin ruimte is voor pumptracking, skatesport en freerunning. Deze nieuwe sporten kunnen naast hun eigen populariteit ook heel goed worden gebruikt in het ASM gedachtegoed. Deze sporten sluiten aan op de 10 grondvormen van bewegen. Ze kunnen heel goed worden geïntegreerd in trainingsprogramma’s van sporten of in onderwijsprogramma’s.

Proces

Tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2021 is gesproken over de verplaatsing van de skatebaan van Park Borgerswold naar het aan de Langeleegte. In de aanloop naar de behandeling van dit onderwerp heeft een aantal omwonenden zorgen geuit over deze verplaatsing. De projectleider LSP heeft, namens de wethouder, meerdere keren contact gehad met een vertegenwoordiging van de omwonenden. Er is een nadere toelichting gegeven op de onderdelen van het beweegplein, waaronder het skatepark. Naar aanleiding van de gesprekken is en wordt een aantal zaken nader uitgezocht en teruggekoppeld. Het gaat hierbij over het verwachte gebruik van de verschillende onderdelen van het beweegplein. Om eventuele geluidsoverlast te voorkomen/verminderen is al wel afgesproken om de grondwal langs het hek aan de Zilverparkzijde ter hoogte van het beweegplein te verhogen. Hierover volgt later meer informatie.

jonge kinderen op stepjes en fietsen op een sportbaan

Afsluiting Robijnlaan

Voor de aanleg van het LSP wordt de Robijnlaan vanaf 10 mei 2021 afgesloten voor het verkeer. Op deze manier kunnen de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat alle ingangen van de Winkler Prins aan de Robijnlaan tijdelijk komen te vervallen. Als de werkzaamheden zijn afgerond worden de ingangen weer in gebruik genomen. Leerlingen en medewerkers kunnen de locatie aan de Raadsgildenlaan 1 op drie manieren bereiken:

  • Via de Buitenwoellaan, Zilverlaan, Steenstraat, Goudlaan richting de Amethistlaan. Via de brug kunnen ze de school vervolgens bereiken
  • Route via de Langeleegte, Robijnlaan, Amethistlaan. Via de brug kunnen ze de school vervolgens bereiken
  • Voor leerlingen medewerkers die vanaf het vmbo-huis aan de Raadsgildenlaan 11 lopend naar Raadsgildenlaan 1 gaan komt er een looproute.

Leerlingen kunnen hun fietsen stallen op het schoolplein achter het schoolgebouw, op de daarvoor aangegeven plaats.

Doorgaand fietsverkeer

Doorgaand fietsverkeer tussen Gildenbuurt en centrum wordt via de Raadsgildenlaan en Buitenwoellaan geleid. Dit wordt met borden aangegeven.

Parkeren

Medewerkers maken vanaf 1 februari 2021 al gebruik van de parkeerplaats aan de zuidzijde van het stadion. Dit is duidelijk aangegeven met borden. De zuidzijde is te bereiken vanaf de Langeleegte.

Tijdelijke situatieschets afsluiting robijnlaan

Leefbaarheid en veiligheid

De leefbaarheid en veiligheid voor omwonenden, gebruikers, verkeer en werknemers rondom het werkgebied zijn een belangrijk aandachtspunt tijdens de werkzaamheden en wordt regelmatig besproken. Er blijft aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid en waar nodig worden aanvullende maatregelen genomen. Voor dit project is een externe veiligheidskundige die, met de betrokken uitvoerders, werkplekinspecties uitvoert. Ook wordt de veiligheidskundige ingeroepen als er twijfel over de veiligheid ontstaat tijdens de uitvoering van het werk. Aan het einde van elke werkdag controleert de aannemer het werkterrein op situaties die invloed hebben op de leefbaarheid.

Contact

Meer informatie of vragen? Kijk op www.veendam.nl/lsp of neem contact op met de gemeente Veendam:
Telefoon 0598 652222
E-mail info@veendam.nl

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over de werkzaamheden van het Leer- en Sportpark? Neem dan contact op met:

Aanleg sportdeel

Omgevingsmanager Marinus Kanninga, Aannemersbedrijf Koen Meijer BV
Telefoon 0598 627999 of 06 41350054.
E-mail marinus@koenmeijer.nl.

Bouw schoolgebouwen

Bramer BV
Telefoon 0546 562555

Spreekuur

Tijdens de werkzaamheden heeft de aannemer van het sportdeel een kantoorruimte in stadion De Langeleegte. Deze projectlocatie is in het wielercafé van de Stormvogels. Vanuit deze ruimte organiseren zij wekelijks een inloop- moment op vrijdag tussen 15.00 en 16.00 uur. Omwonenden en gebruikers kunnen vrij binnenlopen om vragen en/of opmerkingen met onze uitvoerder en/of omgevingsmanager te bespreken.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Veendam, afdeling Communicatie

U kunt deze nieuwsbrief ook als pdf downloaden: Nieuwsbrief LSP 03 - april 2021 (pdf, 5.624 kB)