Gemeente Veendam presenteert sluitende begroting 2024

De primitieve begroting 2024 van de gemeente Veendam laat een overschot zien van ongeveer € 35.000,-. Op maandag 6 november 2023 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2024, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2027.

Financieel perspectief

De gemeente Veendam heeft een structureel sluitende begroting, maar alertheid is geboden.

Wethouder Henk Jan Schmaal van financiën: “De primitieve begroting 2024 laat een voordelig saldo zien van ongeveer € 35.000,-. Het financieel meerjarenperspectief laat een voordeel zien van € 6.000,- in 2027. Er is zonder ingrijpen in bestaand beleid, weinig ruimte voor nieuw structureel beleid. Er is wel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen waar specifiek voor dit doel geld voor beschikbaar is gesteld.

Onzekerheden

De ontwikkelingen op het gebied van jeugd, de WMO en de prijsontwikkelingen zijn ongewis. Dit zijn onzekere factoren ten aanzien van de lasten (uitgaven).

Wethouder Henk Jan Schmaal: “Daarnaast is al jarenlang sprake van onzekerheden ten aanzien van de algemene uitkering. Op de langere termijn zoekt het kabinet € 17 miljard extra voor de staatskas. Dit zal ongetwijfeld ook invloed krijgen op de algemene uitkering, die een groot deel van onze baten (inkomsten) omvat.”

Toekomstbestendig Veendam

Ondanks de onzekerheden en de beperkte structurele ruimte voor nieuw beleid blijft het college van B en W zich inzetten om de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026 uit te voeren en de dienstverlening aan de inwoners op peil te houden.

Henk Jan Schmaal: “We blijven kritisch kijken naar de mogelijkheden om zonder ingrijpende maatregelen ten aanzien van het bestaand beleid financiële ruimte vrij te maken voor nieuw beleid. Dit alles voor een toekomstbestendig Veendam, met een sterke positie als economische trekker.” 

Gemeenteraad

De programmabegroting 2024, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2027 en de Najaarsrapportage 2023 worden op maandag 6 november 2023 besproken in de gemeenteraad.