Gemeente Veendam sluit 2023 af met positief resultaat

De Jaarstukken 2023 laten zien dat de gemeente Veendam het jaar 2023 afsluit met een positief resultaat van afgerond € 4,6 miljoen. Dit is vooral dankzij incidentele meevallers. De Jaarstukken 2023 worden op maandag 8 juli 2024 behandeld in de gemeenteraad.

Uitgevoerde ambities

De gemeente Veendam heeft zich, net als alle andere gemeenten, ingespannen voor de opvang van gevluchte Oekraïners en uitvoering gegeven aan de energietoeslagregeling vanwege de gestegen energieprijzen. Het college heeft zich ingezet om de gestelde ambities zoveel mogelijk te realiseren. In april 2023 is het jeugdexpertisepunt (JEP) gestart. Er is een JOGG-regisseur (Jongeren op Gezond Gewicht) aangesteld. Het participatiebeleid en de participatieverordening zijn vastgesteld. De reconstructie van de Sorghvlietlaan-Ovonde is afgerond. De woonvisie en de centrumvisie zijn vastgesteld.

Positief resultaat

Wethouder Henk Jan Schmaal: ‘’Een deel van het positieve resultaat 2023 betreft resterende middelen die in 2023 voor specifieke activiteiten beschikbaar zijn gesteld, maar die nog niet (volledig) zijn afgerond. Deze middelen dienen beschikbaar te blijven om de activiteiten af te kunnen ronden. Het overige deel van het voordelig saldo is vooral te danken aan een aantal incidentele meevallers.”

Zorgen over bekostiging Sociaal Domein

Een punt van zorgt blijft de bekostiging van zorg en ondersteuning (Sociaal Domein) die nog steeds bij lange na niet toereikend om de kosten te dekken. Net als de acht voorgaande jaren is er ook in dit jaar weer sprake van een fors tekort. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Voor de taken op het gebied van het Sociaal Domein stelt het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar. Dit heeft al jarenlang gevolgen voor onze financiële positie. De combinatie van de structurele forse jaarlijkse tekorten binnen het Sociaal Domein en de onzekerheid over de toekomstige omvang en de meerjarige ontwikkeling van het gemeentefonds (herverdeling) van 2026 is voor ons een hoofdpijndossier. Wij worden immers aanhoudend geconfronteerd met onzekerheid over de koers van het Rijk en de financiering van onze taken. Dat geldt overigens voor alle gemeenten.”