Gemeente Veendam sluit 2019 af met negatief saldo

De Jaarstukken 2019 laten zien dat de gemeente Veendam het jaar 2019 afsluit met een negatief saldo van € 673.000,-. De belangrijkste oorzaak hiervan is de lagere vergoeding van het rijk voor het Sociaal Domein. De Jaarstukken 2019 worden op maandag 29 juni 2020 behandeld in de gemeenteraad.

Ambities uitgevoerd

Het college heeft zich ingezet om de ambities voor 2019 zoveel mogelijk uit te voeren. Er is veel geïnvesteerd. Samen met maatschappelijke partners is ingezet op het zo goed mogelijk uitvoeren van de taken in het Sociaal Domein en het uitvoeren van een aantal grote projecten. Zo is de volgende fase van de realisatie van het Leer- en sportpark ingezet en zijn de pleinen in het centrum aangepakt. Ook in het sociale domein is veel gebeurd. Samen met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs is ingezet op het goed organiseren van het aanbod vroeg- en voorschoolse educatie. Er is geïnvesteerd in de samenwerking met andere gemeenten en jeugdhulpaanbieders om ook in de specialistische jeugdhulpverlening het meest passende aanbod te creëren. De renovatie van de theaterzaal en entree van vanBeresteyn zijn in 2019 afgerond. Vanuit de ondernemers in het centrum is het verzoek gekomen om een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in te stellen. De gemeente heeft nauw samengewerkt met de ondernemers om dit mogelijk te maken. Inmiddels is de BIZ ingevoerd.

Sociaal Domein

Wethouder Henk Jan Schmaal: “Er is in het Sociaal Domein sprake van een tekort van € 3,4 miljoen. Dit zijn vooral de taken in het kader van de Jeugdwet welke meer financiële middelen vragen dan door het rijk beschikbaar is gesteld. Hierdoor hebben wij andere dingen niet kunnen doen. Uiteindelijk gaat deze rijks bezuiniging gewoon ten koste van andere wensen van de gemeente.” Het uitgangspunt van de gemeente Veendam is om de taken in het kader van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet uit te voeren met de budgettaire middelen die daarvoor door het rijk beschikbaar zijn gesteld. Door de rijks bezuinigingen is dat echter geen gemakkelijke opgave. De financiële positie van de gemeente is onder druk komen te staan door het tekort in het sociaal domein. Er wordt gekeken hoe de kosten voor de jeugd teruggedrongen kunnen worden. 

Accountant

De accountant heeft bij de jaarstukken een goedkeurende verklaring afgegeven.