Positieve resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

Jaarlijks laat de gemeente Veendam een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren onder de inwoners die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ten opzichte van 2018 is heeft 45 procent even positief of positiever over de ervaringen. Het onderzoek is dit jaar uitgevoerd met behulp van onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Het onderzoek geeft inzicht in de ervaringen van inwoners die gebruik maken van de Wmo. De vragen gaan over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ontvangen ondersteuning en het effect van die ondersteuning.

Deelnemers

De vragenlijst voor het cliëntervaringsonderzoek (Ceo Wmo) is verzonden naar 1.022 inwoners van de gemeente Veendam  die gebruik maken van een maatwerkvoorziening Wmo of van de algemene voorziening huishoudelijke hulp en/of begeleiding. In de brief bij de vragenlijst is aangegeven dat, wanneer iemand hulp nodig had bij het invullen van de vragenlijst, zij zich konden wenden tot het formulierenteam van Compaen.

Resultaten

Onderzoeksbureau ZorgfocuZ heeft de uitkomsten van het onderzoek weergegeven in een rapportage (pdf). De resultaten  worden gedeeld met alle betrokkenen en waar nodig wordt het huidige beleid aangepast.

De resultaten worden ook gebruikt om verdiepende interviews te houden met inwoners die gebruik maken van een maatwerkvoorziening Wmo of van de algemene voorziening huishoudelijke hulp en/of begeleiding. Hiermee kunnen de resultaten verduidelijkt worden en kan doorgevraagd worden op de uitkomsten om ook een kwaliteitsslag te maken. Inwoners konden op de vragenlijst aangeven of zij hieraan willen meewerken. De Participatieraad van de gemeente Veendam is betrokken bij het opstellen van de gespreksleidraad voor deze interviews. Hier staat het verhaal van de inwoner centraal over het contact met de gemeente, en de kwaliteit en het effect van de ondersteuning.

Jaarlijks terugkerend cliëntervaringsonderzoek

Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een uniform cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkelden hiervoor samen met gemeenten een vragenlijs met tien standaard vragen. De standaardisering van de vragenlijst, de onderzoeksopzet en de vereiste respons hebben als doel landelijke vergelijkbaarheid van de resultaten mogelijk te maken.