Ontwerp Zonnevisie Buitengebied Veendam

Vanaf donderdag 17 juni 2021 ligt het ontwerp van de zonnevisie Buitengebied Veendam 8 weken ter inzage. De zonnevisie beschrijft de kaders die de gemeente opstelt rond de opwekking van duurzame energie in de vorm van zonne-energie.

Zonnevisie

Om de negatieve impact van de klimaatverandering niet nog verder te vergroten is in 2019 het Klimaatakkoord opgesteld met als doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Om dat doel te bereiken zijn er verschillende stappen te zetten waaronder duurzame energieopwekking. Regionaal wordt in de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES) die doelstelling uitgewerkt. De Zonnevisie vormt, naast de provinciale omgevingsverordening, het gemeentelijk toetsingskader voor grotere ruimtelijke initiatieven voor zonneparken. Aan de hand van deze visie kan de gemeente het gesprek aangaan met initiatiefnemers om te bepalen of er planologische medewerking wordt verleend aan zonneparken.

Inzage

De visie ligt vanaf donderdag 17 juni gedurende 8 weken ter inzage op het gemeentehuis in Veendam. Ook zijn de documenten hieronder in te zien. Om de stukken op het gemeentehuis in te zien is een afspraak nodig.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van de ontwerpvisie naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 PA Veendam. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze, kunt u een afspraak maken met de Afdeling Fysieke Leefomgeving op telefoonnummer 0598 652222.