Ontwerp Warmtevisie 2022 gemeente Veendam

In 2050 moeten de doelen uit het Klimaatakkoord gehaald zijn. Daarin is onder andere afgesproken dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van woningen.
Iedere gemeente in Nederland stelt daarom een Warmtevisie op, waarin de overgang naar duurzame bronnen beschreven staat.

Aardgas is tot nu toe veruit de meest gebruikte energiebron. Alle woningen in Veendam van het aardgas afhalen is een ingewikkelde en enorme klus. Gelukkig hoeft het niet van vandaag op morgen te gebeuren. Maar om 2050 te halen moeten we de komende jaren wel gaan starten. Wat gaan we doen en wanneer? Daarover gaat de Warmtevisie.

Wat is de Warmtevisie?

De Warmtevisie is een eerste verkennende stap op weg naar aardgasvrij wonen. In de Warmtevisie  kijken we bijvoorbeeld in welke wijken welke oplossing het meest voor de hand ligt. Elke vijf jaar maken we een vernieuwde versie. En de komende jaren gaan we per buurt uitgebreid in gesprek met de bewoners. We hebben het samen over de uiteindelijk meest geschikte aardgasvrije warmte-oplossing voor die buurt.

Ontwerp Warmtevisie 2022 Veendam

De ontwerp Warmtevisie beschrijft hoe de gemeente samen met haar inwoners de komende 30 jaar, stap voor stap van het aardgas kan gaan. In de visie worden de meest kansrijke buurten of locaties benoemd om te beginnen, en ook de mogelijke alternatieve warmtebronnen waarmee Veendam in de toekomst van warmte kan worden voorzien. Daarnaast wordt de strategie besproken over hoe wij de komende 10 jaar aan de slag willen gaan en welke uitgangspunten en ambities de gemeente daarbij hanteert. De komende jaren gaat de gemeente namelijk aan de slag met de uitvoeringsplannen, plannen met concrete stappen richting aardgasvrij wonen.

Ter inzage

De ontwerp  Warmtevisie 2022 ligt tot en met 31 december 2021 ter inzage. In de ontwerp Warmtevisie beschrijft de gemeente Veendam hoe ze de mogelijkheden van deze verduurzaming ziet. Tijdens openingstijden is de concept Warmtevisie 2022 ook in te zien op het gemeentehuis in Veendam.  Rekening houdend met de geldende Corona-maatregelen dient u hiervoor telefonisch een afspraak te maken via 0598 652222.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van de ontwerp Warmtevisie naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze indienen kan via de pagina Zienswijze indienen of door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 PA Veendam. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze, kunt u een afspraak maken met de Afdeling Fysieke Leefomgeving op telefoonnummer 0598 652222. Iedereen die een zienswijze inbrengt, kan de gemeente verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Ontwerp warmtevisie gemeente Veendam (pdf, 12 MB)