Tarieven belastingen

Welke belastingen betaalt u in de gemeente Veendam en wat zijn de tarieven?

Afvalstoffenheffing (kosten afval)
 • Eénpersoonshuishouden € 253,20 per jaar;
 • Meerpersoonshuishouden € 314,10 per jaar;
 • Extra container GFT € 77,00 per jaar;
 • Extra container PMD € 77,00 per jaar;
 • Extra container voor het overige afval € 163,10 per jaar.

(tarieven 2022)

Hoe werkt het

Als u bijvoorbeeld in de loop van het belastingjaar verhuist naar een andere gemeente, dan wordt er ontheffing verleend. De peildatum is de eerste dag van elke kalendermaand.

Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

Voor extra containers wordt geen kwijtschelding verleend.

Onroerendezaakbelasting

De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

Woningen:

 • Eigenarenbelasting: 0,2160% van de WOZ- waarde van de woning.

Niet-woningen:

 • Eigenarenbelasting: 0,4532% van de WOZ-waarde van de niet-woning;
 • Gebruikersbelasting: 0,3255% van de WOZ-waarde van de niet-woning.

(tarieven 2022)

Sommige objecten hebben een woongedeelte en een bedrijfsgedeelte. Hierbij kan worden gedacht aan winkelpanden met een woongedeelte en aan boerderijen. In de Wet WOZ is bepaald dat er sprake is van een niet-woning als de waarde van het woongedeelte minder is dan 70% van de WOZ-waarde.

Ontheffing

Bij verkoop van een onroerende zaak of verhuizing in de loop van het jaar, krijgt u geen ontheffing. Als u op 1 januari 2022 eigenaar van een pand was, of u was de gebruiker van een niet-woning, dan betaalt u voor het hele jaar OZB. In geval van verkoop van een onroerende zaak in de loop van het belastingjaar wordt de eigenarenbelasting bij het passeren van de leveringsakte meestal door de notaris verrekend.

Beëindiging van het gebruik van een onroerende zaak heeft evenmin invloed op de hoogte van de aanslag voor de gebruikersbelasting.

Precariobelasting

Terras in het centrum

Voor het houden van een terras in de openbare ruimte betaalt u belasting. Het tarief voor het gebruiken van een terras bedraagt € 11,75 per m2 per jaar.

(tarieven 2022)

De aanslag wordt opgelegd aan de gebruiker of de vergunninghouder van het object waarvoor een vergunning is afgegeven voor het hebben van een terras. De grondslag is gelijk aan de vierkante meters terras, geplaatst op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Reclameborden

Het tarief voor (driehoeks)reclameborden op het gehele grondgebied van de gemeente Veendam bedraagt: € 13,40 per locatie per tien dagen.

(tarieven 2022)

Standplaats 

Het tarief voor het innemen van een standplaats in het centrum winkelgebied bedraagt € 13,55 per dag.

Het tarief voor het innemen van een standplaats buiten het centrum winkelgebied bedraagt € 7,30 per dag

(tarieven 2022)

Rioolheffing

De rioolheffing eigenaren is een vast bedrag per jaar. Verkoopt u uw woning of bedrijfspand, dan moet u toch voor het hele jaar rioolheffing betalen. De gemeente kijkt (net als bij de OZB) alleen naar de situatie op 1 januari 2022. Vaak zorgt de notaris ervoor dat deze belasting wordt verrekend met de nieuwe eigenaren.

Tarieven: 

 • Rioolheffing gebruikers: € 80 per perceel per jaar met een  waterverbruik tot 300m3;
  • Als meer dan 300m3 water wordt afgevoerd, wordt het bedrag verhoogd met € 85,00 voor elke 300m3 boven de eerste 300m3 dat vanuit het perceel wordt afgevoerd, met een maximum van € 7.500,-.
 • Rioolheffing bijzonder object eigenarendeel: € 26,00 per perceel per jaar;
 • Rioolheffing eigenaren: € 70,00 per jaar per perceel.

(tarieven 2022)

BIZ-bijdrage

Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt 0,55% van de heffingsmaatstaf met een minimum van € 450,00 en een maximum bijdrage van € 950,00.

Hondenbelasting

In de gemeente Veendam wordt geen hondenbelasting geheven.