Besluitenlijst 11 juni 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Bestuursovereenkomst asielzoekers en Oekraïense ontheemden 2025-2026

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst tussen de Groninger gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid over de opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden voor 2025 en 2026;
  2. In te stemmen met de opvangopgave die geldt voor diens eigen gemeente zoals opgenomen in bijlage II van de bestuursovereenkomst 2025 – 2026;
  3. De burgemeester van de gemeente Groningen, de heer K.F. Schuiling, te machtigen de bestuursovereenkomst met het ministerie van Justitie en Veiligheid namens de Groninger gemeenten te ondertekenen.

Wethouder Schmaal

Verkoop particuliere kavels Kuifreiger

Het college heeft besloten:

  1. De particuliere kavels gelegen aan de Kuifreiger en Grote Zilverreiger te verkopen voor de in dit voorstel genoemde prijzen.
  2. De financiële gevolgen te betrekken bij de hercalculatie van de grondexploitaties in de Najaarsrapportage 2024.

Wethouder Grimbergen

Brief over samenwerking onderwijs en JEP Veendam

Het college heeft besloten:

Besluiten bijgaande brief over de samenwerking tussen onderwijs en JEP Veendam te versturen aan de bestuurders en directeuren van de scholen in Veendam.