Besluitenlijst 14 mei 2024

Wethouder Grimbergen

Verwerking tekorten beschermd wonen, maatschappelijke opvang en huiselijk geweld in meerjarenbegroting

Het college heeft besloten:

 1. De raad bij de Voorjaarnota 2024 voor te stellen de bijdrage voor 2025 tot en met 2027 voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en huiselijk geweld ad € 223.079,- voor 2025, oplopend naar € 640.589,- in 2028 in de meerjarenbegroting te verwerken.
 2. De raad bij de jaarrekening 2023 voor te stellen om het aandeel van Veendam in de verwachte vrijval centrum gemeente middelen Beschermd Wonen 2023 ad € 314.060,- geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR).
 3. In te stemmen met het bestedingsplan 2024 voor het investeringsbudget lokale opgaven Veendam.
 4. Samen met alle Groninger gemeenten maatregelen uit te werken die tot structurele besparingen leiden en de tekorten terugdringen

Wethouder Wierenga

Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer

Het college heeft besloten:

De raad te adviseren toestemming te geven voor de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Jaarstukken 2023 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 Publiek Vervoer Groningen Drenthe
 2. De raad de jaarstukken 2023 Publiek Vervoer Groningen Drenthe ter kennisname toe te sturen.

Begroting Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 en de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 en de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
 4. De financiële effecten van de begrotingswijziging 2024, een hogere bijdrage ad € 7.902,-, mee te nemen bij de actualisatie van de begroting 2024 in de Voorjaarsnota 2024.
 5. De financiële effecten van de ontwerpbegroting Publiek Vervoer 2025-2028 betreffende een structurele hogere bijdrage mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2024.

SOZOG Begroting 2025 en jaarrekening 2023

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor stellen kennis te nemen van de begroting 2025 van SOZOG.
 2. De raad voor te stellen de jaarrekening 2023 van SOZOG voor kennisgeving aan te nemen.
 3. De raad voor stellen geen zienswijze in te dienen op de begroting.
 4. De structurele effecten te verwerken in de actualisatie van meerjarenbegroting in de voorjaarsnota van 2024.